Nieuwbouw

Extra studies om leefbaarheid Borgerwijk in Sint-Katelijne-Waver aan te tonen

Extra studies om leefbaarheid Borgerwijk  in Sint-Katelijne-Waver aan te tonen
Vandaag start opnieuw een openbaar onderzoek over de nieuwe Borgerwijk in Sint-Katelijne-Waver. Die komt er nadat buurtbewoners zorgen uitten over onder meer de verkeersdrukte en de parkeergelegenheid. De voormalige zorginstelling ondergaat namelijk binnenkort een heuse gedaanteverwisseling en maakt plaats voor 248 appartementen, een publiek park en heel wat buurtondersteunende functies. “De buurt hoeft zich absoluut geen zorgen te maken. De leefbaarheid is net de belangrijkste factor waar we rekening mee houden in deze nieuwe wijk”, vertellen projectontwikkelaars CORES Development en Vanhout Projects. Dat moet althans blijken nu zij bij de provincie hun plannen nog eens extra hebben verduidelijkt en bijkomende studies hebben aangeleverd.

Het seminariegebouw Borgerstein in Sint-Katelijne-Waver – waar ruim vijftig jaar ouderen en mensen met een beperking verbleven – is onderdeel van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat een nieuwe bestemming voor de site voorziet. Dat RUP definieert welke vloeroppervlakte maximaal mag gerealiseerd worden op de site, maar laat de invulling hiervan relatief vrij.

Omdat de woonnood in de regio bijzonder groot is en de locatie zich uitermate goed schikt voor wonen, besliste de gemeente samen met ontwikkelaar dat de site een hoofdzakelijk residentiële invulling krijgt. Zo komen er concreet 248 appartementen voor verschillende doelgroepen. Volgens de ontwerpers is de site converteren tot een woonsite ook de beste keuze qua mobiliteitshinder in vergelijking met bijvoorbeeld een openbaar dienstencentrum.

“Als we onze dorpskernen willen versterken, moeten we durven om van verouderde sites bruisende én duurzame woonbuurten te maken met een goede mix van wonen, werken en ontspannen. Onze plannen voor Borgerwijk passen perfect in die filosofie.”

Sophie Deprez, CCO CORES Development


Openbaar onderzoek

Consortium Bergesteyn diende op 3 december 2021 een eerste vergunningsaanvraag in en verkreeg afgelopen voorjaar van de gemeente deze vergunning. Maar die plannen stootten op verzet van de buurt. Omwonenden maakten zich in eerste instantie zorgen over het volume van het aantal nieuwbouwappartementen met een aantal beroepen tot gevolg.

Om tegemoet te komen aan de bezorgdheden legt de ontwikkelaar nu extra studies bij de deputatie neer en verduidelijkt ze nogmaals haar plannen. Buurtbewoners kunnen die extra toelichtingen tot eind december inkijken bij de gemeente, waarna de deputatie van de provincie Antwerpen zich over het dossier zal buigen.

“We tonen onder meer aan dat de site zonder problemen 248 gezinnen een thuis kan geven en dat de ontwikkeling een meerwaarde creëert voor de hele buurt. Daarom voorzien we voldoende buurtondersteunende functies, zoals een buurtsupermarkt, horeca, een dokterskabinet en kinderopvang. Zo behouden we het aanwezige erfgoed, maken we het publiek toegankelijk en wordt de Borgerwijk het nieuwe centrum van de wijk Pasbrug-Nieuwendijk.”

Mieke Rens, Project Developer CORES Development


De site en het bijhorende park zal ook voor alle buurtbewoners vrij toegankelijk zijn, wat voorheen niet het geval was. Daarvoor investeren de ontwikkelaars 1 miljoen euro in het park, alvorens het over te dragen aan de gemeente, en zullen ze onder meer nieuwe wandelpaden en speelgelegenheid aanleggen.

Geen parkeerproblemen

Uit de beroepen van de buurtbewoners kwam vooral de impact op de leefbaarheid van de omgeving naar voren. Zo vreesde men voor een tekort aan parkeerplaatsen. Volgens de projectontwikkelaars is die vrees nochtans niet nodig. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan, dat de spelregels voor de ontwikkeling uitzette, voorziet per woongelegenheid 1,5 parkeerplaats. CORES Development en Vanhout Projects komen aan die vraag tegemoet door de bewoners van de 248 appartementen van 321 ondergrondse parkeerplaatsen te verzekeren. Daarnaast komen er ook 115 bovengrondse parkeerplaatsen. Zowel bezoekers van de woningen en de buurtondersteunende functies als buurtbewoners zullen die bovengrondse parkeerplaatsen kunnen gebruiken.

“We lieten de parkeerdruk op de site uitgebreid analyseren door een gespecialiseerd studiebureau. Daaruit bleek dat op een werkdagavond, traditioneel het meest drukke moment van de week, er 74 plaatsen nodig zijn voor de nieuwe functies. Door bezoekers van o.a. de woningen, horeca en de andere functies 115 plaatsen aan te bieden, zullen er zelfs op piekmomenten nog steeds minimaal 41 plaatsen beschikbaar zijn voor de buurt. De parking kan dus zonder probleem ook als buurtparking aangewend worden.”

Steven Adams, directeur Vanhout Projects


De ontwikkelaars lieten ook in mei van dit jaar nog nieuwe verkeerstellingen uitvoeren om de toekomstige verkeersdensiteit in de omliggende straten te onderzoeken. Daaruit bleek dat het verkeer vlot zal kunnen rijden en weinig of geen reistijd zal verliezen.

Dialoog

Ten laatste eind januari beslist de Antwerpse deputatie over de vergunning. In de tussentijd gaan CORES Development en Vanhout Projects alvast het gesprek aan met enkele buurtbewoners en zetten ze de deur open voor iedereen die nog vragen of zorgen heeft.

“We begrijpen dat grootse bouwplannen kunnen afschrikken. Daarom willen we ook naar de buurt blijven luisteren en in dialoog gaan. Zo hopen we hen te overtuigen dat dit project ook een meerwaarde voor hen zal creëren.”

Mieke Rens, Project Developer CORES Development