Nieuwbouw

Charter der Woningbouwers 2018

Charter der Woningbouwers 2018
Een eigen huis of appartement is de droom van zowat iedere Belg. Een bouwproject is echter een complex en duur gebeuren. Om onaangename verrassingen te voorkomen is het dan ook raadzaam om beroep te doen op een professional die naast een vakkundige uitvoering der werken ook de rechtmatige belangen van de bouwheer respecteert. De leden van het kwaliteitslabel “Charter der Woningbouwers” bieden deze garantie.

Bij het kiezen van een bouwbedrijf kunnen heel wat aspecten meespelen, maar welke keuze de kandidaat-bouwer ook maakt, hij doet er goed aan te controleren of zijn aannemer de beschermingsregeling van de wet Breyne wel correct naleeft. Dit kan immers heel wat mogelijke conflicten voorkomen, en in geval van problemen voorziet de wet Breyne in duidelijke afspraken.

Zo mag de aannemer bijvoorbeeld nooit meer dan 5 % van de overeengekomen prijs als voorschot vragen. Ook de tussentijdse facturen mogen nooit hoger zijn dan de waarde van de werken die al effectief werden uitgevoerd – op die manier is een “verdoken” vorm van voorschot verboden.

De aannemer zal bovendien vóór de aanvang der werken een waarborg moeten stellen. Die dient om de bouwheer te vergoeden in geval van gebrekkige uitvoering van de werken. Deze waarborg kan trouwens pas ten vroegste vrijkomen bij de oplevering van de werken. De oplevering zelf gebeurt altijd in 2 fasen : bij de voorlopige oplevering aanvaardt de bouwheer de werken en krijgt hij de sleutels. Eén jaar later – wanneer er een volledige winter is overgegaan – gebeurt de definitieve oplevering. Gedurende die tussenliggende periode van 12 maanden kan de aannemer eventuele gebreken in het bouwwerk nog herstellen. Tot slot voorziet het contract in een vaste prijs met een duidelijke uitvoeringstermijn. In principe kan deze prijs alleen nog wijzigen wanneer de partijen dit onderling overeenkomen – bijvoorbeeld wanneer de klant tijdens de werken voor een andere keuken kiest.

Deze wettelijke bepalingen vormen een stevige bescherming voor de kandidaat-bouwer. Helaas gebeurt het in de praktijk soms nog dat onbetrouwbare aannemers deze bepalingen met de voeten treden, ten nadele van de klant. Zo worden er bijvoorbeeld onder onduidelijke voorwendselen belangrijke prijstoeslagen aangerekend, of wordt het oorspronkelijke contract met de aannemer vervangen door meerdere afzonderlijke contracten met de onderaannemers- waardoor de waarborg van de algemene aannemer wegvalt; of er is geen waarborg gesteld, of er worden al facturen gestuurd voor werken die nog niet werden uitgevoerd, met alle dramatische gevolgen vandien zo de aannemer failliet gaat.

Om de kandidaat-bouwers bij een van de belangrijkste beslissingen in hun leven te helpen, heeft de Federatie van Ontwikkelaars-Woningbouwers een Charter opgesteld, een kwaliteitslabel waarbij de leden zich engageren om de beschermingsbepalingen van de wet Breyne altijd op te nemen in hun contracten en correct na te leven. Daar bovenop gaan ze nog enkele extra engagementen aan ten voordele van de bouwheer:
  • Ze hanteren slechts één contract met de bouwheer. Elke wijziging of aanvulling (inzake prijs, uitvoeringstermijn, gebruikte materialen, ……) wordt steeds in het oorspronkelijke contract opgenomen of er als bijlage aan toegevoegd. Deze werkwijze biedt meer transparantie en rechtszekerheid voor de bouwheer.
  • De prijs is steeds gebaseerd op de bouwplannen van de klant, opgesteld door een architect. De architect zal in zijn plan rekening houden met de bodemstudie, met de verplichtingen inzake energie-efficiëntie en met de stedenbouwkundige voorschriften.
  • In geval van klacht over de naleving van de wet Breyne analyseert een interne Toezichtcommissie het dossier. Als het lid de wet heeft overtreden, volgen er gepaste sancties. Bedrijven die de principes van het Charter niet respecteren worden geweerd, op die manier blijft het Charter een geloofwaardig kwaliteitslabel.

Besluit : beroep doen op een lid van het Charter biedt een aanzienlijk voordeel, omdat deze bouwbedrijven garanderen dat ze de wet en de rechtmatige belangen van hun klanten respecteren.