Duurzaam Bouwen

Windenergiesector is positief, maar ook kritisch voor Windkracht 2020

Windenergiesector is positief, maar ook kritisch voor Windkracht 2020
De Vlaamse Windenergie Associatie VWEA verwelkomt het initiatief rond windenergie dat vandaag door de Vlaamse regering werd goedgekeurd. Dit initiatief bevat kansen om de doelstellingen 2020 te halen en ambitieus naar de toekomst te kijken. Tegelijk waarschuwt de windenergiesector voor bijkomende belemmeringen, die via sluipende besluitvorming nieuwe voorwaarden opleggen voor windparken.

VWEA verwelkomt het initiatief van de Vlaamse regering om werk te maken van windenergie in Vlaanderen. “Wij zijn vragende partij om een ambitieus windplan in Vlaanderen mee uit te werken en onze expertise daarbij volop te valoriseren”, stelt VWEA directeur Bart Bode. Windenergie zorgt in Vlaanderen mee voor schone, lokaal opgewekte energie en voor bijkomende jobcreatie.

In de conceptnota Windkracht 2020 wil de Vlaamse regering lokale besturen ook responsabiliseren bij het halen van de winddoelstellingen. VWEA vindt het een goede zaak dat provincies en gemeenten aangezet worden om hun verantwoordelijkheid te nemen. De sector vraagt echter erover te waken dat dit niet leidt tot bijkomende eisen van de lokale besturen. “Provinciale planningsinitiatieven zorgden tot nu toe enkel voor vertraging en versnippering en dat moet absoluut vermeden worden”, stelt VWEA. Bovendien moeten de provinciale verdeling van deze doelstellingen binnen een strak tijdskader vastgelegd worden, om een herhaling van jarenlange discussies, zoals bij de lastenverdeling in België, te vermijden.

Tegelijk stelt de sector vast, dat ondanks de goede wil van de Vlaamse regering, er op een sluipende wijze bijkomende hindernissen voor het plaatsen van windparken worden gecreëerd. “Wij willen rekening houden met natuureisen, maar deze moeten redelijk blijven. Daarom is het belangrijk dat binnen dit initiatief hindernissen effectief worden weggewerkt en geen bijkomende obstakels worden geschapen”, zegt Bart Bode.

VWEA kijkt ernaar uit om betrokken te worden bij de verdere uitwerking van de conceptnota en biedt zijn expertise aan om op de diverse terreinen met de betrokken instanties te werken aan snelle oplossingen. Daarbij moeten in eerste instantie de reeds gemelde knelpunten aangepakt worden alvorens nieuwe initiatieven op te starten.

Ook interessant