Verbouwen

Wat verandert er nog meer op 1 januari 2022?

Wat verandert er nog meer op 1 januari 2022?
2022 staat voor de deur. De jaarwisseling is vaak ook het moment waarop nieuwe wetten en regels in voege treden. In de bouwsector is dat niet anders. In twee vorige artikelen zijn we al ingegaan op de veranderingen voor nieuwbouw woningen en renovaties. Maar daarnaast zijn er nog andere zaken die veranderen vanaf 1 januari 2022.

Verbod op vervanging stookolieketel indien er aardgas beschikbaar is

Vanaf 1 januari 2022 zal het in bestaande gebouwen (woongebouwen en niet-residentiële gebouwen) niet meer toegelaten zijn om nog een stookolieketel te plaatsen als in uw straat een aansluiting op het aardgasnet mogelijk is. Denk dus eerder aan een alternatief. Kleine herstellingen aan bestaande toestellen blijven wel mogelijk.
Meer info: www.energiesparen.be/duurzaam-verwarmen/verbod-stookolieketels

Premie thuisbatterij daalt vanaf 1 januari 2022, invoering milieubijdrage

Voor alle premie-aanvragen vanaf 1 januari 2022, zal de premie voor de plaatsing van een thuisbatterij dalen. Voor volledige aanvraagdossiers ingediend tot eind 2021 bedraagt de premie maximaal 2550 euro. Vanaf 2022 zal deze premie dalen naar maximaal 1725 euro.

In 2022 bedraagt de premie 225 euro per kilowattuur voor de eerste 4 kWh, 187,5 euro per kWh voor 4 tot 6 kWh en 150 euro per kWh voor 6 tot 9 kWh werkelijke capaciteit van het batterijsysteem. De premie kan maximaal 1725 euro bedragen en max 40% van de factuur, incl. btw. De Vlaamse Regering heeft ook al een verder afbouwpad voor de premie vastgelegd.
Meer info: www.energiesparen.be/thuisbatterij

Vanaf 1 januari 2022 wordt er ook een milieubijdrage ingevoerd voor thuisbatterijen, om de zorg voor het milieu ook te garanderen op het einde van de levensduur van de thuisbatterij. Producenten, invoerders en installateurs die thuisbatterijen invoeren die gekoppeld zijn aan een decentrale energieproductie-installatie voor elektriciteit en aangesloten zijn bij Bebat betalen vanaf 1 januari 2022 een milieubijdrage wanneer ze deze batterijen verkopen of verhuren op de Belgische markt. Bebat zorgt dan voor de volledige terugnameplicht voor deze batterijen.
De bijdrage geldt alleen voor thuisbatterijen die na 1 januari 2022 op de markt zijn gebracht en bedraagt 2,39 euro/kg voor thuisbatterijen op basis van lithium-ion en 1,27 euro/kg voor thuisbatterijen op basis van zoutwater.

Enkel nog een recent EPC toegelaten bij de verkoop van woningen

Bij de verkoop van een woning of appartement (notariële akten) mag u enkel nog gebruik maken van een EPC opgemaakt vanaf 2019. Dit EPC herkent u aan het EPC-label van A+ tot F dat op het EPC staat. Voordien mocht het EPC maximaal 10 jaar oud zijn (voor verkoop). Bij verhuur mag u het bestaande EPC (max. 10 jaar oud) blijven gebruiken.

Verplichting EPC gemeenschappelijk delen wordt uitgebreid.

Op 1 januari 2022 moeten alle grote appartementsgebouwen met minstens 15 gebouweenheden over een EPC gemeenschappelijke delen beschikken.
Op 1 januari 2023 moeten ook alle middelgrote appartementsgebouwen over een EPC-gemeenschappelijke delen beschikken (5 tot 14 gebouweenheden).
Op 1 januari 2024 moet dit ook voor de kleinere appartementsgebouwen (2 wooneenheden tot 4 gebouweenheden).

Gebouweenheden zijn zowel wooneenheden (appartementen) als kleine niet-residentiële eenheden (winkeltjes, kantoortjes, kappers, medische praktijken, kinderopvangverblijven, apotheken, horeca, B&B …) die aanwezig zijn in het appartementsgebouw.
Meer info: www.energiesparen.be/epc-van-de-gemeenschappelijke-delen

Renovatieverplichting niet-residentiële gebouwen

Vanaf 1 januari 2022 start de renovatieverplichting voor alle niet-residentiële gebouwen.

Elke niet-residentiële gebouweenheid zal binnen de 5 jaar na de datum van het verlijden van de authentieke akte bij hetzij een notariële overdracht in volle eigendom, hetzij het vestigen van een opstalrecht of hetzij het vestigen van een erfpacht, aan volgende vier energiebesparende maatregelen moeten voldoen:

  • Als voor dakisolatie de minimale R-waarde van 0,75 m²K/W niet wordt gehaald, moet dakisolatie met maximale U-waarde van 0,24 W/m²K worden geplaatst.
  • Als enkel glas aanwezig is, moet dat worden vervangen door beglazing met maximale U-waarde van 1 W/m²K.
  • Alle centrale opwekkers voor ruimteverwarming die ouder zijn dan 15 jaar moeten worden vervangen, tenzij u kan aantonen dat de installatie voldoet aan de minimale installatie-eisen voor renovatie. Bovendien geldt dat, in het geval er een aardgasnet beschikbaar is in de straat, een stookolieketel ouder dan 15 jaar niet mag worden vervangen door een nieuwe stookolieketel.
  • Alle koelinstallaties die ouder zijn dan 15 jaar en gebruik maken van koelmiddelen op basis van ozonlaagafbrekende stoffen of koelmiddelen met een GWP-waarde* van minstens 2500, moet u vervangen door koelinstallaties die geen gebruik maken van deze schadelijke koelmiddelen. (*Global Warming Potential)

Naast deze vier maatregelen moeten niet-residentiële gebouwen binnen de 5 jaar na overdracht ook een welbepaald energielabel behalen.

  • Voor overdrachten vanaf 1 januari 2022 moet een klein niet-residentieel gebouw binnen de 5 jaar na de overdracht, aanvullend op het voldoen aan het minimaal maatregelenpakket, ook een energielabel C of beter behalen.
  • Voor overdrachten vanaf 1 januari 2023 moet een groot niet-residentieel gebouw binnen de 5 jaar na de overdracht, aanvullend op het voldoen aan het minimaal maatregelenpakket, een minimumaandeel hernieuwbare energie van 5% realiseren. Vanaf 1 januari 2025 wordt dit minimumaandeel hernieuwbare energie vertaald naar een minimaal energielabel.

Nieuwe gebouweigenaars, opstalhouders en erfpachters zullen via een EPC kunnen aantonen dat ze aan de eisen van de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen voldoen.
Meer info: www.energiesparen.be/NR/renovatieverplichting

Premie voor micro-WKK wordt stopgezet

De premie voor micro-warmtekrachtkoppeling, ook wel bekend als brandstofcel, kleiner dan 10 kW wordt afgeschaft vanaf 2022 indien er gebruik wordt gemaakt van een fossiele brandstof.
Meer info: www.energiesparen.be/premie-aanvraag-micro-wkk-kleiner-dan-10-kw-eigenaar

Grotere korting op registratierechten enige/eigen woning voor wie ingrijpende energetische renovatie uitvoert.

Bij de aankoop van de enige eigen woning wordt de registratiebelasting voor natuurlijke personen verlaagd van 6% naar 3%. Dit nieuw tarief is van toepassing op alle koopovereenkomsten waarvan de authentieke akte wordt verleden vanaf 1 januari 2022 (ook als de compromis nog in 2021 werd ondertekend).

Natuurlijke personen die een ingrijpende energetische renovatie (IER) of een gedeeltelijke herbouw uitvoeren, genieten een aanvullend verlaagd tarief en betalen vanaf 2022 nog maar 1% registratiebelasting in plaats van 3% (ten opzichte van 1% korting tot eind 2021 (5% ipv 6%).

De EPB-eisen voor een ingrijpende energetische renovatie worden vanaf 2022 ook wat strenger. Voor omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 2022 moet u een E-peil van maximaal E60 behalen (ipv E70).
Meer info: www.vlaanderen.be/het-verkooprecht-bij-de-aankoop-van-de-enige-eigen-woning/aanvullend-verlaagd-tarief-voor-de-aankoop-van-de-enige-eigen-woning-met-verbintenis-tot-ingrijpende-energetische-renovatie

Tijdelijke premie voor de verwijdering en vervanging van een asbesthoudend dak en plaatsing zonnepanelen op niet verwarmde niet-woongebouwen.

Fluvius voorziet in 2022 voor niet-verwarmde niet-woongebouwen een tijdelijke premie van 12 euro per m² dakoppervlakte waarvan het asbest wordt verwijderd, op voorwaarde dat er op dezelfde site een nieuwe PV-installatie wordt geplaatst.

Alle asbesthoudende materialen in het onderdak of de dakbedekking moeten worden verwijderd en het volledige asbesthoudende dakdeel moet worden vernieuwd. De nieuwe PV-installatie moet op het gesaneerde dak of op het dak van een ander gebouw op dezelfde site worden geplaatst en de oppervlakte van de nieuw geplaatste fotovoltaïsche zonnepanelen in verhouding tot de gesaneerde dakoppervlakte moet minstens 10% bedragen.

De premie geldt enkel voor niet-verwarmde, niet-woongebouwen zoals loodsen, stallen, … Er zijn geen isolatie-eisen van toepassing.

De finale goedkeuring van deze premie wordt verwacht in de loop van januari 2022. Verdere informatie zult u kunt raadplegen via www.fluvius.be