Algemeen

Zonder duidelijk pad, leidt het klimaatplan naar nergens

Zonder duidelijk pad, leidt het klimaatplan naar nergens
Techlink, de nationale beroepsfederatie voor technieken en installatiebedrijven, juicht toe dat de Vlaamse regering eindelijk beslissingen neemt op vlak van mobiliteit en verwarmingstechnologieën in gebouwen, maar heeft enkele bedenkingen bij het plan. Techlink ijvert ervoor dat het plan in de eerste plaats praktisch realiseerbaar moet zijn. Ten tweede wil Techlink dat het beleid aanmoedigt de ‘juiste keuze’ te maken, dan te verbieden zonder overgangsmaatregelen om zo het draagvlak bij de consument te verzekeren.

Energietransitie betekent keuzes maken

Director General Kris Van Dingenen: "De installatiesector is steeds vragende partij geweest voor een duidelijk en ambitieus kader om in te werken. Alleen dan zullen de (economische) kansen die de energietransitie met zich meebrengt, optimaal benut kunnen worden. Lange termijndoelstellingen zijn cruciaal om een stabiel kader te bieden aan de installatiesector en de energietransitie is een “en-en-en-verhaal”! De weg naar CO2-neutraliteit gaat samen met de uitrol van diverse technologieën: warmtepompen, zonnepanelen, elektrische auto’s, …"

We zijn dan ook tevreden dat de Vlaamse regering eindelijk beslissingen neemt. In onze LINK2030 studie zien we drie evoluties die de energietransitie stuwen: digitalisering, decentralisatie en decarbonisatie. De richting naar decarbonisatie ofwel de beperking van CO2-uitstoot naar koolstofneutrale, hernieuwbare energiebronnen was reeds langer beslist.’

We hebben nood aan een lange termijn beleidsaanpak, niet aan steekvlampolitiek

Techlink betreurt twee zaken. Ten eerste de steekvlampolitiek met een opbod aan ambitieniveaus waarbij een praktische realisatie eerder bemoeilijkt wordt i.p.v. gefaciliteerd. We denken hierbij aan:

  • Het gebrek aan “Systeemdenken” en de stapsgewijze aanpak binnen een langetermijnvisie.

“Systeemdenken” zou immers ‘de’ manier van benadering moeten zijn. Onder “Systeemdenken” verstaat Techlink een totaalbenadering van de (regelgeving met betrekking tot de) energietransitie.

Consumenten hebben inzake hun energiekeuzes niet de luxe om na te denken in hokjes. Bij het bouwen of grondig renoveren moeten ze een systeemkeuze maken die alle technieken omvat: zonnepanelen, energieopslag, elektrische auto’s, verwarming & sanitair warm water, ...

Zo werd op 21 oktober 2021 het ontwerpdecreet van de Vlaamse regering over het verbod stookolieketels goedgekeurd dat ons – bij wijze van spreken – duwt naar het alternatief “gas”. Slechts 14 dagen later denkt men ook aan een verbod op gasketels in nieuwbouw. Zal er volgende week opnieuw een volgende gedeeltelijke beslissing genomen worden?

  • Onvoldoende overgangstermijn voor zowel de transitie naar elektromobiliteit als de transitie naar duurzame warmte.

Inzake het energiebeleid dient de Vlaamse regering op te letten voor te snelle, spectaculaire beslissingen die niet altijd even effectief zijn, en bovendien niet overlegd zijn met de betreffende sectoren. Transities (groene en digitale) vragen inzet van mensen, middelen en investeringen. Twee bedenkingen hierbij:

  • Er is nu al een record aan openstaande vacatures in de installatiesector. Als één van de oplossingen rekent de installatiesector op sensibiliseringscampagnes en ondersteunende maatregelen (investeren in opleiding en ontwikkeling) van de overheid om technici aan te trekken die broodnodig zijn om de energietransitie succesvol te maken. Hierbij dient men oog te hebben voor de technische, digitale en soft (communicatie) skills en vaardigheden.
  • Een ambitieuze doelstelling voor de elektrificatie van de mobiliteit is goed, maar kan de laadinfrastructuur wel volgen? Kan het elektriciteitsnet dit aan? Een knelpunt wordt bijvoorbeeld het plaatsen van laadinfrastructuur in stedelijke gebieden waar mensen geen eigen oprit of garage hebben.

Naast een technische uitdaging vormt de energietransitie ook een economische en sociaal maatschappelijke uitdaging. Hoe zorgen we dat de energietransitie haalbaar blijft voor iedereen? Doordachte maatregelen en samenrwerking zijn cruciaal.

Ten tweede kan de beleidsaanpak anders. We hebben liever een beleid dat aanmoedigt richting “juiste keuzes” – zoals duurzame verwarming met warmtepomp zonder te vervallen in subsidiekoterij (m.a.w. er wordt premie op premie gestapeld, maar het totaalplaatje ontbreekt) – dan te “verbieden”.

Een taxshift naar CO2-uitstoot haalt het draagvlak van de bevolking niet onderuit. Verbodsbepalingen zonder de nodige overgangsmaatregelen wel.

Wij hopen oprecht dat Vlaanderen mee aan de kar trekt van innovatieve, nieuwe groene technologieën/producten en hen een interessant perspectief biedt. We hebben er immers allen belang bij!

Ook interessant


Build for Life