Vastgoed

Verkoop van vastgoed: Verplichtingen van de verkoper

U wilt uw woning verkopen? Wat zijn eigenlijk de voornaamste verplichtingen van een verkoper? Algemeen genomen dient de verkoper alle informatie over de woning waarop hij op het moment van de verkoop beschikt, aan de koper bekend maken. Een onroerend goed verkopen is een complex proces dat velen willen toevertrouwen aan een makelaar. In alle gevallen impliceert de verkoop van een onroerend goed zowel rechten als plichten. De voornaamste verplichtingen van de verkoper zijn:

Eigenaar zijn van het goed

Dit kan misschien vanzelfsprekend lijken, maar de verkoper moet over het goed beschikken dat hij te koop beslist te stellen. Het is de taak van de notaris in dienst van de verkoper die er moet op toezien dat het goed geen onderdeel uitmaakt van een beslag.

Correct informeren

De verkoper moet de koper alle beschikbare informatie bezorgen over het onroerend goed dat op het moment van de verkoop beschikbaar zijn (zoals erfdienstbaarheden, bodemverontreiniging, enz…)

De juiste juridische documenten voorzien

Bij de verkoop van een onroerend goed moet verschillende documenten aan de koper worden bezorgd:
1. Het stedenbouwkundig uittreksel dat een overzicht bevat van alle informatie met betrekking tot de stedenbouwkundige voorschriften.
2. Het energieprestatiecertificaat (EPB)
3. Het postinterventiedossier

Een keuringsattest van de elektrische installatie voorleggen

Wat betreft de elektrische installatie is de eigenaar van het pand verplicht om bij het tekenen van de overeenkomst een conformiteitsattest aan de koper overhandigen. Als de installatie conform alle richtlijnen is, is het certificaat 25 jaar geldig. Indien de installatie niet in orde is, moet de koper de volledige vernieuwing van de elektrische installatie op zich nemen, en moet hij de herstellingen binnen de 18 maanden opnieuw aan de bevoegde instanties voorleggen wil hij het benodigde certificaat behalen (25 jaar geldig).

De eigendom tijdig vrijgeven

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst, zal de eigendom van het onroerend goed overgaan op de koper in een vastgelegde staat en op een vastgelegde datum. Bij deze overdracht zullen ook alle officiële eigendomstitels en alle andere nuttige documenten (plannen, eventuele gelijkvormigheidsattesten, enz.) overhandigd worden.

Het pand moet nuttig gebruikt kunnen worden

Het verkochte gebouw moet vrij zijn van gebreken die het gebruik zouden kunnen hinderen.

De afspraken van de verkoop nakomen

Uiteraard moet de verkoper zijn afspraken nakomen wat betreft het in orde stellen en het opfrissen zoals in het contract bepaald staat (herschilderen van gemeenschappelijke delen, allerlei reparaties, elektrische installatie, enz.). Deze afspraken kunnen deel uitmaken van de prijsonderhandelingen.

Case: de verkoop van een appartement

De verkoop van een appartement verschilt van de verkoop van een huis. Naast de verplichte documenten die gelden bij de verkoop van een huis, moet bij de verkoop van een appartement ook informatie over mede-eigendom aan de koper worden bezorgd.
  • de toestand van de oproepen tot kapitaalinbreng m.b.t. het reservekapitaal
  • hangende gerechtelijke procedures
  • de notulen van de algemene vergaderingen van de laatste drie jaar (ook de buitengewone AV)
  • de periodieke afrekening van de lasten van de laatste twee jaar
  • een afschrift van de recentste balans zoals goedgekeurd door de AV
  • het bedrag van het werkkapitaal en reservekapitaal
  • het bedrag van de achterstallen van de verkoper

Ook interessant