Nieuwbouw

Toekomstige bouwprojecten mogen geen nodeloze hinder ondervinden

Toekomstige bouwprojecten mogen geen nodeloze hinder ondervinden
Nu de Vlaamse overheid omwille van de coronacrisis de termijnen voor de omgevingsvergunningen heeft verlengd, pleit de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) er voor dat Vlaamse, provinciale en gemeentelijke administraties omzichtig met deze verlengingen zouden omspringen. De VCB dringt erop aan dat zij de procedures niet nodeloos zouden rekken. Dat is belangrijk om de bouwactiviteiten zo snel mogelijk opnieuw op gang te kunnen brengen zodra de huidige maatregelen tegen het corona-virus kunnen worden afgebouwd.

In uitvoering van haar nooddecreet heeft de Vlaamse regering een uitvoeringsbesluit goedgekeurd waardoor de termijnen voor de aflevering van de omgevingsvergunningen worden verlengd. Maar tegelijk huldigt ook het departement Omgeving het uitgangspunt dat de overheden door het uitvoeringsbesluit niet geblokkeerd mogen worden indien zij kunnen optreden. Het departement raadt aan om, waar mogelijk, stappen snel uit te voeren en snel te beslissen om zo aanvrager, beroepsindiener en burger niet te lang in het ongewisse te laten en de economische stilstand niet nog erger te maken. De VCB is daar volledig mee akkoord.

De omgevingsvergunningen binnen de normale termijnen afleveren en hiervoor dus geen verlengingen toepassen is vooral voor de vereenvoudigde procedure haalbaar omdat daarvoor geen openbaar onderzoek is vereist. Zo volgen al de bouwprojecten die uitgevoerd worden in overeenstemming met de voorschriften van een ruimtelijk uitvoeringsplan, de vereenvoudigde procedure. Ook veel vergunningen voor de exploitatie van bouwplaatsen en bemalingen worden als tijdelijke inrichting volgens deze procedure aangevraagd. De VCB vraagt dan ook dat omgevingsvergunningen volgens de vereenvoudigde procedure maximaal conform de normale termijnen worden afgehandeld.

Vaak volstaat bij kleinere uitbreidingen van gebouwen een melding. De VCB vraagt ook aan overheden om zo snel mogelijk akte te nemen van ingediende meldingsdossiers.

Voor omgevingsvergunningen waarvoor de gewone procedure moet worden gevolgd en een openbaar onderzoek is vereist, ligt het moeilijker. Openbare onderzoeken zijn door de coronacrisis tot 24 april opgeschort en het is niet mogelijk het openbaar onderzoek intussen op een digitale manier te laten verlopen. De overheid gaat er immers van uit dat niet iedereen digitaal mee is en dat bij een digitale raadpleging niet alle belanghebbenden kunnen worden bereikt. Maar het uitvoeringsbesluit in het kader van het nooddecreet biedt toch wel enigszins soelaas. Overheden kunnen op basis van dit besluit beslissen om hoorzittingen of adviesvergaderingen alleen schriftelijk of via tele- of videoconferentie te houden.

De VCB roept de gemeenten en andere vergunningverlenende instanties op om zoveel mogelijk gebruik te maken van de nieuwe digitale communicatiemiddelen die het uitvoeringsbesluit toestaat. De VCB vraagt hun vooral om waar mogelijk de normale vergunningstermijnen aan te houden en behoedzaam om te gaan met de toegestane verlengingen.

Ook interessant