Verbouwen

Stedenbouw: bijkomende vrijstellingen voor vergunningsaanvragen in Brussel

Stedenbouw: bijkomende vrijstellingen voor vergunningsaanvragen in Brussel
Na twee jaar keurt de Brusselse regering nieuwe besluiten over stedenbouwkundige vrijstellingen en vergunningen van beperkte duur goed. In de toekomst zullen heel wat projecten vrijgesteld zijn van een vergunning. Het gaat om projecten van geringe omvang en vergunningen beperkt in duur. De regering hertekent daarmee voor een groot deel de Brusselse stedenbouw op het vlak van sociale projecten, huisvesting, isolatie, toegang tot buitenterreinen voor bewoners en de indeling van de openbare ruimte in het kader van Good Move. De nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) Good Living ligt aan de basis om het besluit te herschrijven en te vereenvoudigen. Het gaat om een eerste fase.

“Brussel heeft nood aan snelheid en efficiëntie. Deze vereenvoudigde procedures zullen het leven van veel Brusselaars vergemakkelijken. Voortaan kunnen Brusselaars makkelijker hun woning gebruiken voor een vrij beroep of om privécursussen te geven. Zonnepanelen en muurschilderingen op zijgevels kunnen zonder vergunning. Hetzelfde geldt voor het verhogen van een dak om het te isoleren, op voorwaarde dat de GSV wordt nageleefd. Tot slot is voor de aanleg van gemarkeerde fietspaden op gemeentewegen en het afscheiden ervan met zachte paaltjes geen vergunning meer nodig, alsook het schappen van een parkeerstrook om er een fietspad aan te leggen,” zegt Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet.


Voor projecten die aan een milieueffectenrapport of -studie onderworpen zijn, gelden de vrijstellingen niet.

Wat is er nieuw?

1. Tijdelijk gebruik

 • Er komt een vergunningsvrijstelling van maximaal 6 maanden voor een publiekrechtelijk of gesubsidieerd rechtspersoon voor sociale of culturele projecten of projecten gelinkt aan een uitzonderlijke situatie. Een uitzonderlijke situatie is een noodsituatie, een crisis of een situatie met uitzonderlijke behoefte als gevolg.
  Bovendien is niet langer een vergunning nodig om daklozenopvang mogelijk te maken.
 • Er komt een vergunningsvrijstelling van maximaal 1 jaar om de gratis dag- en/of nachtopvang van asielzoekers mogelijk te maken.
  Alsook voor de plaatsing van installaties in een museum of een andere tentoonstellingsruimte.

Alle projecten van tijdelijk gebruik moeten vooraf verplicht worden aangegeven via het gewestelijke informaticaplatform ten laatste 60 dagen voor het begin van de wijzigingen en werken gebeuren.

2. Bestemmingswijziging van een deel van een woning

Voortaan is er een vrijstelling voor de bestemmingswijziging van een deel van een woning om er een vrij beroep of een bedrijf voor intellectuele dienstverlening in onder te brengen. Het gaat bijvoorbeeld om medische en paramedische beroepen en het geven van privécursussen.

bijkomende vrijstellingen voor vergunningsaanvragen in Brussel

3. Isolatie van gebouwen

Er komt vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning als er geen afwijking van de GSV is, voor:

 • de plaatsing, op een hellend dak, van isolatie en de afwerkingsbedekking ervan;
 • de bekleding van een plat dak, de eventuele ophoging om het te isoleren, een dak voor tijdelijke regenwateropslag of een ontoegankelijk groendak;
 • de plaatsing van isolatie en haar afwerkingsbekleding op een gemene muur of een gevel die niet zichtbaar is vanaf de openbare ruimte.

Voor de isolatie van gevels die zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte geldt er een procedurevrijstelling.

Deze vrijstellingen moeten eigenaars aanmoedigen hun gebouwen te isoleren.

4. Fresco’s in de openbare ruimte

Vergunningsvrijstelling voor artistieke muurfresco’s op niet-zichtbare gevels en op topgevels. Er geldt geen vrijstelling voor voorgevels.

5. Hoogstammige bomen

Vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning voor onderhoudssnoeiwerk van hoogstammige bomen.

6. Waterbeheersystemen

Een vergunningsvrijstelling voor de plaatsing van waterbeheersystemen om meer greppels in tuinen, parken, groene ruimtes aan te leggen, moet meer tijdelijke wateropslag mogelijk maken en moet de bodem meer doorlaatbaar, bij voorkeur via vergroening of ontharding.

7. Hernieuwbare energie

 • Vergunningsvrijstelling of procedurevrijstelling voor de plaatsing van zonne-, fotovoltaïsche of daarmee gelijkgestelde panelen die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte (of zichtbaar onder bepaalde voorwaarden)
 • Vergunningsvrijstelling of procedurevrijstelling voor de plaatsing van warmtepompen die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte

bijkomende vrijstellingen voor vergunningsaanvragen in Brussel

8. Werven

 • Wanneer een werf minder dan zes maanden duurt, zal de plaatsing van uithangborden en reclame op werfomheiningen of -dekzeilen worden vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning. Deze vrijstellingen gelden enkel als de panelen verband houden met het lopende stedenbouwkundige project op het perceel of met de culturele of openbare activiteit van het gebouw waar de werken plaatsvinden.
 • Er wordt een nieuwe vergunningsvrijstelling voorzien voor het uitgraven, voor minder dan 1 maand, van grachten om de bodeminfiltratiecapaciteit van regenwater te testen, voor zover dergelijke uitgravingen geen wijziging van het bodemreliëf van meer dan 50 cm met zich meebrengen en voor zover de bodem na de test in haar oorspronkelijke staat werd hersteld.

9. Wegenwerken

 • Vergunningsvrijstelling voor wegmarkeringen op Auto PLUS- en Auto COMFORT-wegen van het gewestelijk mobiliteitsplan, voor zover dit geen wijziging van het aantal wegverkeersstroken met zich meebrengt
 • Vergunningsvrijstelling voor eenvoudig verplaatsbare inrichtingen die zorgen voor de bescherming van voetgangers en fietsers
 • Vergunningsvrijstelling voor laadpalen voor elektrische voertuigen voor zover de kabels geen voetpaden doorkruisen of belemmeren
 • Vergunningsvrijstelling voor drinkwaterfonteintjes, nestkastjes en graandispensers voor vogels
 • Vergunningsvrijstelling om de bedekking van parkeerplaatsen doorlaatbaar te maken
 • Vergunningsvrijstelling:
  • kleine aanpassingen, uitbreiding of aanleg van ruimtes voor voetgangers en fietsers om hun veiligheid en comfort te verbeteren
  • aanpassingen of aanleg van ruimten voor aanplantingen;
 • Vergunningsvrijstelling voor inrichting en uitbreiding van tram- of bushaltes op voetpaden of op het verlengde daarvan, voor zover dit geen wijziging van meer dan vijf parkeerplaatsen inhoudt

De doelstelling is om de uitvoering van Good Move voor de gemeenten te vergemakkelijken en de kwaliteit en veiligheid van de openbare ruimte te verbeteren.

10. Telecommunicatie

Verplichting tot omzetting van artikel 57 van het Europees wetboek voor elektronische communicatie, ingesteld door EU-richtlijn 2018/1972.

ALGEMENE UITSLUITING uit het besluit voor projecten die aan een effectenrapport of -studie worden onderworpen

De in bijlagen A en B van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) vermelde handelingen en werken moeten overeenkomstig de betreffende Europese wetgeving aan een effectenbeoordeling worden onderworpen. Deze handelingen en werken kunnen dus niet worden vrijgesteld van de stedenbouwkundige vergunning, in elk geval niet via een regeringsbesluit omdat een dergelijke vrijstelling in strijd zou zijn met de Europese normen. Het gaat bijvoorbeeld om deze projecten:

 • voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten, productieve activiteiten, activiteiten van groothandel of magazijnen met een vloeroppervlakte van meer dan 1000 m²
 • handelsvestiging waarvan de vloeroppervlakte meer dan 1250 m² bedraagt;
 • woningen met een vloeroppervlakte van meer dan 2.500 m²
 • kantoren met een vloeroppervlakte van meer dan 5000 m²

Opgelet, het bestaande onderscheid tussen projecten met betrekking tot een wel of niet beschermd goed, blijft gelden. Voor veel projecten die van een stedenbouwkundige vergunning worden vrijgesteld, geldt die vrijstelling niet als het een beschermd goed betreft.

Aan elk van deze vrijstellingen zijn bepaalde voorwaarden verbonden, klik hier om deze te bekijken

Ook interessant