Nieuwbouw

Nieuwe normen en richtlijnen voor sociale woningbouw

Nieuwe normen en richtlijnen voor sociale woningbouw
De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) vernieuwde haar normen en richtlijnen voor sociale woningbouw. Betaalbare, kwalitatieve sociale woningen realiseren, blijft natuurlijk wel de rode draad. De VMSW ondersteunt sociale woonactoren om kwalitatieve sociale woningen te bouwen en te renoveren. De nieuwe normen en richtlijnen verduidelijken welk kwaliteits- en comfortniveau sociale woningprojecten moeten hebben, maar ook hoe we dit kostenefficiënt kunnen bereiken. Projecten krijgen gesubsidieerde financiering als ze aan de normen en richtlijnen voldoen. De belangrijkste vernieuwingen focussen op energiezuinigheid en kleiner bouwen. Ook krijgen de sociale huisvestingsmaatschappijen en ontwerpers meer ruimte voor eigen keuzes en creativiteit. De nieuwe normen gelden vanaf 1 januari 2018.

Duurzaamheid en energiezuinigheid stimuleren

De VMSW voorziet meer financiële ondersteuning voor energiezuinig bouwen of renoveren. De VMSW stimuleert nu niet alleen het gebruik van zonneboilers, maar ook dat van PV-panelen en warmtepompen. Ook BEN-woningen realiseren, compact bouwen en duurzame mobiliteit (bijvoorbeeld autodelen) moedigt de VMSW meer aan.

Maatschappelijke evolutie = kleiner bouwen

Er is nog altijd een grote nood aan extra sociale woningen. Ook is er een duidelijke maatschappelijke evolutie om kleiner te bouwen. Om meer sociale woningen te kunnen realiseren op één grond, is daarom de maximale woonoppervlakte verkleind. Dit is tegenwoordig mogelijk omdat het comfortniveau per m² erop vooruit gaat.

Blijvende aandacht voor aangepast bouwen

Aangepaste woningen zijn woningen voor mensen die door een bepaalde beperking niet in een basiswoning terechtkunnen, maar met hulp wel zelfstandig kunnen wonen. De vernieuwde ontwerprichtlijnen formuleren standaarden voor het bouwkundig gedeelte van deze woningen.

Keuzevrijheid en creativiteit

De ontwerpleidraad met de specifieke bouwtechnische en conceptuele richtlijnen is minder strikt dan vroeger en bevat minder regels. De bemeubelbaarheid van een woning staat centraal, maar daarnaast heeft een ontwerper meer vrijheid. Zo is er bijvoorbeeld nu alleen een minimumoppervlakte per lokaal en niet meer voor de hele woning.

De nieuwe ontwerpleidraad is bovendien een dynamisch document. De VMSW zal het meer actualiseren om up-to-date te blijven met nieuwe bouwtrends.

Nieuw Procedurebesluit

De vernieuwde normen en richtlijnen voor sociale woningbouw gaan samen met het nieuwe Procedurebesluit, dat de Vlaamse Regering op voordracht van minister Homans goedkeurde. Dat besluit regelt de planning, de programmatie en de realisatie van sociale woonprojecten.

De nieuwe normen en richtlijnen vindt u op de website van de VMSW.

Ook interessant