Energie

Nationaal Energie- en Klimaatplan op tijd naar Europa

Nationaal Energie- en Klimaatplan op tijd naar Europa
Gisteren keurde het overlegcomité het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 goed. Het plan – de omzetting van het interfederale energiepact naar een uitvoeringsplan met concrete maatregelen – kan nu tijdig naar Europa. ‘We hebben de deadline gehaald. We zullen het plan nu voorleggen aan de burgers, de parlementen, onze buurlanden en alle stakeholders. Tegelijk starten we de dialoog op met Europa’ aldus ministers Bart Tommelein, Joke Schauvliege, Jean-Luc Crucke en Céline Fremault.

De Vlaamse, Waalse en Brusselse regering zetten deze zomer het energiepact dat de vier energieministers van ons land gemaakt hadden om in een eigen Energie- en Klimaatplan. Deze plannen werden samen met het federale plan geïntegreerd tot één Nationaal Energie- en Klimaatplan. Vandaag keurde het overlegcomité het plan goed, waardoor het voor het einde van het jaar ingediend kan worden bij Europa. In het plan staan concrete maatregelen om ervoor te zorgen dat er tegen 2030 in België 35 procent minder CO2-uitstoot is en dat het aandeel hernieuwbare energie stijgt tot 18,3 procent. Het Nationaal Energie- en Klimaatplan zal nu voorgelegd worden aan de bevolking en belanghebbenden, de verschillende parlementen en onze buurlanden. Tegelijk start de dialoog met Europa. Eind 2019 zal het plan zijn definitieve vorm krijgen.

‘We hebben eerst samen een energiepact gemaakt. Daarna hebben we bottum-up bekeken welke inspanningen elk gewest kan leveren om de doelstellingen die we daarin bepaald hebben te halen. Nu kan ons Nationaal Energie- en Klimaatplan op tijd naar Europa. Om een zo groot mogelijk draagvlak te hebben zullen we opnieuw een brede consultatie organiseren. We willen iedereen meekrijgen om samen onze doelstellingen te kunnen halen’ aldus Vlaams minister van Energie Bart Tommelein, Vlaams minister van Klimaat Joke Schauvliege, Waals minister van Energie Jean-Luc Crucke en Brussels minister van Leefmilieu en Energie Céline Fremault.

Bart Tommelein: ‘We maken onze gebouwen energie-efficiënt. Vanaf 2021 zal wie een woning verwerft ervoor moeten zorgen dat die binnen de vijf jaar aan minstens 3 van 6 energie-maatregelen voldoet. We stappen af van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld door nieuwe verkavelingen vanaf dan niet meer aan te sluiten op aardgas. En we blijven voluit inzetten op zonne-, wind- en warmte-energie, met in de toekomst flexibele energie- en nettarieven voor warmtepompen.’

Joke Schauvliege: ‘Onze plannen voor 2021-2030 zijn klaar. Ze zijn heel gedetailleerd en heel goed berekend. We hebben daarnaast een lopend Klimaatbeleidsplan en het Klimaatfonds, waarin bijna 400 miljoen euro aan middelen zit om bijkomend interne maatregelen te nemen.’

Jean-Luc Crucke: ‘De Waalse doelstellingen zullen nog ambitieuzer worden in de volgende maanden. Wallonië doet er alles aan toe om de doestellingen te bereiken en indien mogelijk zelfs te overtreffen!’

Céline Fremault: ‘Ik ben verheugd over de goedkeuring van het NKEP in het Overlegcomité, ondanks de delicate politieke context. Dit is een essentiële mijlpaal voor onze transitie naar een koolstofarme samenleving. Het Brussels Gewest heeft er vanmorgen voor gepleit om snel werk te maken van een Klimaatwet en een helder Belgisch standpunt omtrent de uitbreiding van de Europese ambities. 13 december hebben we met de Brusselse regering beslist een Brusselse taskforce op te richten om actievoorstellen en concrete maatregelen op tafel te leggen om tegemoet te komen aan de Europese ambities.’