Nieuwbouw

Hoe staat het in de bouw?

Hoe staat het in de bouw?
Alle lichten staan op groen voor particulieren die wensen te bouwen of te renoveren. Gezinnen zullen een extra financiële buffer kunnen aanhouden dankzij de hervorming van de registratierechten. Tegelijkertijd worden ze ook beter beschermd. In combinatie met een nog steeds gunstige rentevoet voor hypothecair krediet, oogt de toekomst voor de bouwsector positief.

Het vertrouwen van de aannemers zat afgelopen jaar op een historisch hoog niveau. En ook dit jaar begint sterk. De orderboekjes blijven goed gevuld. Gemiddeld zijn bedrijven nu zeker van 6 maanden “activiteit” maar toch duiken er een aantal doemscenario’s op waar we niet te snel aan mogen voorbij gaan:

  • De betonstop mag geen betonstrop worden: Mobiliteit en onderinvesteringen in infrastructuur -gecombineerd met het beleidsplan Ruimte Vlaanderen
  • Betaalbaarheid van wonen

We pleiten voor meer geleidelijkheid in plaats van een bruuske ommekeer zoals het BRV beoogt. De huidige Vlaamse regering heeft gezorgd voor een coördinatie van het ruimtelijk beleid en milieubeleid binnen een omgevingsbeleid. Maar tegelijk heeft zij een nieuw beslissingsniveau gecreëerd buiten het domein van het omgevingsbeleid: dat van de Bouwmeester. Het klopt volkomen dat er een effectief gevaar dreigt dat Limburg het label van 'hinterland van Vlaanderen' krijgt, met minder ruimtelijke en ontwikkelingsmogelijkheden maar met groen en open ruimte voor bezoekers uit het centrum

Pijnpunten zijn eveneens mobiliteit en een continue onderinvestering in infrastructuur. Om de begroting te saneren heeft de overheid in de jaren 80 het mes gezet in de overheidsinvesteringen. De put in de begroting is dus gedeeltelijk gevuld met putten in de weg. Meer beton is niet altijd mogelijk bij gebrek aan ruimte maar dat hoeft vaak niet. De meeste winst valt te rapen door de bestaande infrastructuur te verbeteren. Een slechte infrastructuur weegt op de productiviteit van de ondernemingen en remt buitenlandse investeringen af. De Belgische arbeidsproductiviteit stijgt al 20 jaar minder snel dan die van de buurlanden. De betonhandicap is één van de oorzaken. Dichtgeslibde ring en snelwegen worden muren i.p.v. doorgang. Dringend bijkomende investeringen in infrastructuur levert volgens het IMF op termijn extra welvaartswinst op.

Betaalbaarheid van wonen komt in het gedrang door alsmaar verstrengende eisen inzake E peil (E 30 voor woningen en E40 voor niet woningen)en bijkomende verplichtingen (S peil). Voor nieuwbouw is intussen het punt bereikt dat de extra CO2 uitstoot bij de productie van materialen niet meer door de mogelijke energiebesparing kan worden gerecupereerd. Terwijl de woonbonus nu ook van toepassing is voor de aankoop van energieverspillende woningen zonder dat hier een renovatieverplichting wordt aan gekoppeld, pleiten wij voor een energiebonus. De toepassing van deze bonus wordt volgens ons beperkt tot nieuwbouw en tot energetische renovaties.

Wij pleiten voor een grootschalig plan voor woningrenovaties om het bestaand patrimonium versneld te renoveren tegen een ritme van 2,5% per jaar. Op dit ogenblik wordt amper 0,7% van het bestaand patrimonium per jaar grondig gerenoveerd. Een overdracht van patrimonium dient binnen de 5 jaar gepaard te gaan met een renovatie van :

  • Een betrouwbaar EPC dat de vereiste renovatiekosten weergeeft
  • Een aangepast kredietbeleid
  • Een extra korting op de schenkingsrechten in geval van grondige renovatie
  • Selectief verlaagde registratierechten

Ook interessant