Vastgoed

Enkel zonder taboes kan je woonnoden bij kwetsbare huishoudens aanpakken

Enkel zonder taboes kan je woonnoden bij kwetsbare huishoudens aanpakken
Naar aanleidinig van de uitzending van Pano over sociale woningen, pleit Embuild Vlaanderen ervoor om taboes te laten vallen om de wooncrisis bij kwetsbare huishoudens aan te pakken. Vandaag staat silodenken nog te vaak doortastende actie in de weg. Want de sociale woningmarkt en de private huur- en koopmarkt zijn bij uitstek communicerende vaten. Volgens Embuild Vlaanderen kan de ontwikkeling van sociale woningen alleen in Vlaanderen de woonnoden bij kwetsbare huishoudens niet verhelpen. Dat lukt enkel als er wordt samengewerkt met de private sector. Daarnaast hebben alle woonprojecten, wie ook de opdrachtgever is, last van complexe vergunningsprocedures en een te lange doorlooptijd. Ook daardoor kan het aanbod de vraag onvoldoende volgen.

Wie aanbieder is van betaalbare woning is niet van belang

De bouwfederatie benadrukt dat er via sociale verhuurkantoren kan gewerkt worden met huursubsidies voor kwetsbare huishoudens. Zo kunnen zij op de private huurmarkt een geschikte woning vinden. Of de kwaliteitsvolle en energiezuinige woning werd ontwikkeld door een overheidsinstantie of een private onderneming is immers niet van tel. Bovendien is de toename aan sociale woningen al jaren ontoereikend om de steeds langere wachtlijst bij te benen. De laatste zes jaar is het aanbod van de sociale woonmaatschappijen jaarlijks gemiddeld met 1.650 woningen gestegen. De sociale verhuurkantoren vullen dit jaarlijks gemiddeld aan met 770 woningen. Die aantallen dienen jaarlijks te worden opgetrokken naar 15.000 om binnen twee legislaturen (tegen 2034) de huidige wachtlijst weg te werken. Dat is enkel mogelijk als alle zeilen worden bijgezet en publieke en private partners samenwerken.

Voorts dijt de wooncrisis uit naar een steeds grotere groep van huishoudens Ook de middenklasse worstelt met die problematiek. In ons land is de woningmarkt immers inelastisch. Daarmee bedoelen we dat het aanbod de vraag onvoldoende volgt. Vooral kwetsbare huishoudens zijn daarvan de dupe. Hoe minder geschikte woningen voor gezinnen in een bepaalde regio, hoe meer concurrentie tussen huishoudens op de woningmarkt.

"Globaal hangt de betaalbaarheid van wonen in Vlaanderen af van een positief woonbeleid met vlottere vergunningsprocedures; voldoende aanbod en ruimte voor wonen; een dynamisch verdichtingsbeleid dat de maatschappelijke kosten in rekening brengt enz. Daarom vraagt Embuild Vlaanderen om de 'Vlaamse Woonbalans' in het leven te roepen. Dat is een panel van experts die de objectieve cijfers over de woningvoorraad, de woonbehoeften én de betaalbaarheid kan bijhouden en voor de toekomst inschatten", zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.

Ook interessant