Vastgoed

Bijna 600 000 nieuwe woningen sinds 2002

Bijna 600 000 nieuwe woningen sinds 2002
Op twintig jaar tijd steeg het aantal huizen in Vlaanderen van iets meer dan 2 miljoen, naar 2,2 miljoen. Een stijging met 10%. In dezelfde periode steeg het aantal flats van 530 000 naar 930 000 (zie grafiek), dit komt neer op een stijging van 75%. Vlaanderen kende de laatste decennia een sterke appartementisering. Als sinds eind jaren ’90 zien we een toename van het aandeel flats in het totale nieuwbouwwoningen. Dit aandeel bereikte een maximum in 2017. Dat jaar was 64% van de toegekende nieuwbouwvergunningen een flat. De laatste jaren neemt het aandeel flats in nieuwbouw terug af.

Woning op maat voor elke Vlaming

Dat het aandeel flats terug afneemt hoeft niet te verbazen. Niet ieder gezin wil immers in een flat wonen. Woonbehoeftes zijn zeer divers en een gezonde woningmarkt kan voldoen aan al deze behoeftes. De coronacrisis heeft de voordelen van een grondgebonden woning nog eens duidelijk aangetoond waardoor gezinnen hier ook meer naar vragen.

“Het aandeel flats is de laatste jaren zo sterk toegenomen dat dit niet kon blijven duren. Zo wonen er in ons land al meer huishoudens in een flat dan in Nederland. Maar Vlaanderen heeft nood aan een gezonde mix van de verschillende woonvormen. Onze regio heeft de afgelopen 25 jaar een inhaalbeweging gemaakt om het beperkte aanbod van flats dat er midden jaren ’90 was, te doen toenemen. De veranderende demografie en de beperkte hoeveelheid bouwgrond heeft de bouwsector aangespoord om meer flats te realiseren. Maar tijdens de coronacrisis is gebleken dat veel huishoudens ook belang hechten aan een woning met tuin”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen

Grafiek 1 Aantal huizen en flats in Vlaanderen 2002 vergeleken met 2022.
Aantal huizen en flats in Vlaanderen 2002 vergeleken met 2022
Bron: Statbel, verwerking Embuild Vlaanderen


Grafiek 2 Aandeel vergunde flats in nieuwbouw in Vlaanderen.
Grafiek 2 Aandeel vergunde flats in nieuwbouw in Vlaanderen.
Bron: Statbel, verwerking Embuild Vlaanderen

Wallonië kent zelfs nog een grotere toename van het aantal flats

Het aantal flats in Wallonië verdubbelde van ongeveer 153 000 tot 308 000. Beide gewesten kennen een inhaalbeweging op vlak van het aandeel flats. Historisch gezien was de grondgebonden woning de dominante woonvorm. In Wallonië overheerste de grondgebonden woning nog sterker: in 2002 was 89% van de woningen een grondgebonden woning. Zelfs met deze sterke inhaalbeweging de laatste jaren is nog 82% van de bebouwing een huis en 18% een flat.

In Vlaanderen was het aandeel flats al iets hoger in 2002: 21% was een flat en 79% een huis. In 2022 bedraagt het aandeel flats al 30% in Vlaanderen.

Tabel 1: Aantal huizen per gewest in 2002 vergeleken met 2022
Tabel: Aantal huizen per gewest in 2002 vergeleken met 2022
Bron: Statbel, verwerking Embuild Vlaanderen

Tabel 2: Aantal flats per gewest in 2002 vergeleken met 2022
Tabel: Aantal flats per gewest in 2002 vergeleken met 2022
Bron: Statbel, verwerking Embuild Vlaanderen

Ook interessant