Energie

Vlaamse overheid investeert 133.000 euro in energiecoöperatieproject

Vlaamse overheid investeert 133.000 euro in energiecoöperatieproject
Vlaams minister van Energie Lydia Peeters besliste op 27 juni 2019 een bedrag van 133.000 euro te investeren in het Noordwest Europees Interreg project ECCO. Dit project van het Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland, een vzw van Boerenbond en Landelijke Gilden in partnerschap met KBC en CERA, wil meer en betere energiecoöperaties uitrollen op het platteland. Met deze financiering wil de Vlaamse overheid de transitie naar meer hernieuwbare energie versnellen door burgercoöperaties te initiëren en te versterken met het ondernemerschap van boeren en de troeven van het platteland.

Om in te zetten op de rurale kansen coördineert het Innovatiesteunpunt het Interreg Noordwest-Europees ECCO-project (of voluit: local energy community cooperatives). Dit project bouwt binnen Noordwest-Europa een kennisnetwerk dat expertise en ervaring uitwisselt rond hernieuwbare energieprojecten geïnitieerd door lokale burgergemeenschappen. Daarbij is een breed draagvlak essentieel. Het Innovatiesteunpunt betrekt alle lokale partijen zijnde burgers, ondernemers/landbouwers en beleidsmakers. Door de productie van hernieuwbare energie in eigen handen te nemen delen zij niet alleen de lasten, maar ook de lusten.

Het Innovatiesteunpunt wil alle lokale actoren bewustmaken van de nood aan hernieuwbare energieproductie als belangrijk instrument in de energietransitie. Daarbij kunnen plattelandsbewoners en -ondernemers een cruciale rol opnemen. Vanuit haar trekkersrol in het Europese ECCO-project verspreidt het Innovatiesteunpunt de opgebouwde kennis waarbij aandacht is voor een stapsgewijze en inclusieve aanpak: van sensibilisatie tot realisatie. Dit moet resulteren in lokale energiecoöperaties mét burgerparticipatie. Zo komt Vlaanderen tegemoet aan het nieuwe Europese energiebeleid rond citizen energy communities.

“Op het platteland zijn er tal van mogelijkheden om hernieuwbare energie op te wekken en we vinden dat de productie van hernieuwbare energie best gebeurt in partnerschap met lokale burgers en ondernemers, zodat zij niet enkel de nadelen dragen, maar ook de voordelen genieten. De financiële bijdrage van de Vlaamse overheid onderstreept dat ook van overheidswege de participatie van plattelandsbewoners en landbouwers in energiecoöperaties gedragen wordt”, zegt Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond en Landelijke Gilden.


Het platteland en bij uitstek de landbouwers hebben heel wat potentieel om hernieuwbare energie te produceren. Het open landschap en de boerderijen laten toe om windmolens te zetten of zonnepanelen te plaatsen op daken van stallen, loodsen of andere bedrijfsgebouwen. Ook bijvoorbeeld het snoeisel van houtkanten en de oogstresten zijn ideale biomassa om hernieuwbare energie uit op te wekken.

“Onze landbouwbedrijven hebben door hun schaalgrootte het voordeel dat ze makkelijk zelfbedruipend kunnen zijn op het vlak van energie. Hernieuwbare energie-installaties zoals kleine en middelgrote windmolens, zonnepanelen en WKK’s komen daarvoor in aanmerking. Nog interessanter wordt het als buurtbewoners en lokale overheden mee investeren. Op die manier vergroot het draagvlak en worden ook de voordelen en de opbrengst gedeeld”, aldus Lydia Peeters, Vlaams minister van Energie.


Het totale Europese ECCO-project wordt uitgevoerd door 11 partners (waaronder het Innovatiesteunpunt) uit 6 verschillende landen en beschikt over een budget van 5,39 miljoen euro, waarvan 3,23 miljoen gefinancierd door InterregNWE.

De Vlaamse financiële steun voor het ECCO-project komt uit het Vlaams Energiefonds en bedraagt 133.000 euro. Daarnaast ontvangt het Innovatiesteunpunt 517.825,19 euro financiering van InterregNWE en brengt zelf 212.198,71 euro eigen middelen in.