Hoe wonen we in de toekomst?

  BE   5 september 2019 Bron: Provincie Antwerpen
Hoe wonen we in de toekomst?
Geef je mening over de eerste versie van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Je tekent zo mee aan de woon- en leefomgeving in de provincie Antwerpen.

De bevolking groeit terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt. Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten we nu afspraken maken over ons ruimtegebruik. De druk op het klimaat maakt het bovendien noodzakelijk om duurzaam met de beschikbare ruimte om te springen. “De provincieraad keurde in mei de conceptnota, de eerste versie, van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen goed”, duidt gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening. “Tijdens de publieke raadpleging van 20 augustus tot en met 18 oktober 2019 kan iedereen de conceptnota inkijken en erop reageren. Ieders bedenkingen, verbetersuggesties en opmerkingen zijn een belangrijke meerwaarde.”

Naar een nieuw ruimtelijk beleid

Het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen bestaat uit een strategische visie voor de lange termijn en een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van de visie. De strategische visie ligt dus aan de basis van de beleidskaders en lees je best eerst.

De strategische visie bevat onder meer vier ruimtelijke principes:
 1. Zuinig ruimtegebruik, om meer te doen met dezelfde ruimte;
 2. Veerkracht, zodat we flexibel kunnen omgaan met veranderingen in de toekomst;
 3. Nabijheid en bereikbaarheid, zodat we ons minder en ook duurzaam verplaatsen;
 4. Eigenheid, want de ene plek is de andere niet.

De beleidskaders bepalen de doelstellingen om de strategische visie op het terrein te realiseren. De provincie Antwerpen start met drie beleidskaders:
 1. De ruimtelijke vertaling van de strategische visie, om in beeld te brengen waar we ontwikkelingen willen en waar we de open ruimte willen versterken.
 2. Levendige kernen, omdat we belangrijk vinden dat elke kern levenskwaliteit uitstraalt én op maat kan functioneren.
 3. Verdichten en ontdichten van de ruimte, om bebouwde ruimte efficiënter te gebruiken, open ruimte te versterken en versnippering tegen te gaan.

Geef je mening

Iedereen kan de conceptnota inkijken op het provinciehuis en bij de 69 gemeentehuizen in de provincie Antwerpen en erop reageren. Ze is ook te vinden op www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte. Ieders bedenkingen, verbetersuggesties en opmerkingen zijn een belangrijke meerwaarde. Reageren doe je op de wettelijk bepaalde manier: schriftelijk, van 20 augustus tot en met 18 oktober 2019 en gericht aan de deputatie van de provincie Antwerpen op één van de volgende manieren:
 • per e-mail aan beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be;
 • per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens één van de infomarkten.

TIP: Bezoek een infomarkt voor een samenvatting van de conceptnota en om vragen te stellen aan de projectleiders. Beide infomarkten zijn doorlopend toegankelijk van 19 tot 21 uur. Je komt langs wanneer het jou het beste past:
 • donderdag 19 september 2019 in het provinciehuis van Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
 • maandag 23 september 2019 in het cultuurhuis De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout.

Volgende stappen

Een nieuw Beleidsplan Ruimte komt er niet zomaar. De provincie Antwerpen volgt daarvoor een lange, wettelijk vastgelegde procedure zodat ze goed onderbouwde beslissingen kan nemen. Tegelijkertijd met de publieke raadpleging vraagt de provincie Antwerpen het advies van elk gemeentebestuur, de Vlaamse overheid en de Procoro (de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening). Die adviezen voegt ze samen met de reacties uit de publieke raadpleging. Verder onderzoek zal leiden tot een voorontwerp, een ontwerp en tenslotte een definitief Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Dat moet op termijn het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) uit 2001 vervangen.

Blijf op de hoogte

Ben je benieuwd naar de volgende stappen om tot het definitieve Beleidsplan Ruimte te komen? Surf naar www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte waar je de meest actuele informatie vindt over het proces en de toekomstige inspraak- en participatie-initiatieven. Je kan je er ook abonneren op de nieuwsbrief.

Lees ook:

 • Bouw & Wonen Partners:
 • Recticel
 • Wienerberger
 • Credishop
 • Loxone
 • bouwinfo