Dringend ingrijpen op slabakkend aantal energierenovaties

  BE   30 juni 2020 Bron: Confederatie Bouw
Dringend ingrijpen op slabakkend aantal energierenovaties
Onlangs heeft Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) de laatste stand van zaken rond de renovatiepremie bekend gemaakt. Terwijl er in 2017 nog 26.827 keer werden uitbetaald, is dit vorig jaar gezakt naar 15.478 premies. Dit bevestigt dat energierenovaties in Vlaanderen slabakken, terwijl het huidige jaarlijks aantal bijna dient te vervijfvoudigen om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarom wijst de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) niet alleen op het belang van een vereenvoudigd en versterkt premiestelsel. Maar wijst de VCB ook op het belang van haar relancevoorstellen om de hoognodige economische en maatschappelijke relance te bewerkstelligen als gevolg van de coronacrisis: een bijkomende verlaging van de registratierechten bij renovatie binnen de drie jaar na aankoop; de nood aan een performante monitoring van het aantal energierenovaties om beter de vinger aan de pols te houden; en de uitbreiding van de sloop- en heropbouwpremie.

Hoewel de bouw verheugd is over het CD&V-voorstel om de globale renovatiepremie tijdelijk te verhogen, wijst de VCB op de snellere effecten van haar voorstellen zoals een verdere verlaging van de registratierechten bij energierenovaties en de uitbreiding van de sloop- en heropbouwpremie. Het gaat om het versterken van bestaande maatregelen die als quick wins aanzienlijk kunnen bijdragen tot het herstellen van het vertrouwen in de markt enerzijds en anderzijds bieden zij de nodige stimulansen om versneld meer in energetische ingrepen te investeren. Niet alleen hoognodig voor de klimaatuitdaging, maar ook om de leeggelopen orderboeken van bouwbedrijven opnieuw te vullen. Zo zou de bouw zijn rol als multiplicator kunnen opnemen en helpen de economische en maatschappelijke relance vlot te trekken. Een euro in de bouw vermenigvuldigt zich immers snel doorheen de economie met gunstige effecten op toeleveringsbedrijven en hun tewerkstelling.

  • De gewestelijke vastgoedfiscaliteit inzetten voor energiebesparende investeringen

Tijdelijke extra verlaging op registratierechten bij ingrijpende energetische renovatie

Om de klimaatuitdaging aan te gaan kan Vlaanderen beter gebruik maken van het hefboomeffect van de regionale vastgoedfiscaliteit om de energieprestaties van de woningvoorraad te verbeteren. Daarbij stuurt VCB aan op de tijdelijke invoering van een verschil van 5 % tussen het tarief voor verwerving van de enige woning zonder ingrijpende energetische renovatie (IER) en met ingrijpende energetische renovatie. Vandaag bedraagt dit verschil 1 %. Bijkomend zou de IER niet dienen te worden uitgevoerd binnen de 5 jaar na verwerving maar binnen de 3 jaar om sneller activiteitseffect te bekomen.

ďDat maakt dat de woonaankoop cruciaal is om sneller energetische ingrepen te realiseren. De overdracht aan een nieuwe eigenaar is immers het uitgelezen moment om de nodige werken op korte termijn te stimuleren. En daardoor is dit voorstel van de bijkomende verlaging op de registratierechten bij een energetische renovatie, complementair aan een versterkte en vereenvoudigde renovatiepremieĒ, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van VCB.

  • Uitbreiding van de sloop- en heropbouwpremie

Een sloop en heropbouwpremie van 7500 euro voor particulieren loopt momenteel tot eind 2020. Aangezien er door de lockdown een terugval was van de sloopactiviteit vraagt de VCB een verlenging en een tijdelijke verdubbeling van de toegekende premie om zo het voorziene budget volledig te kunnen toewijzen. En ook de uitbreiding van het toepassingsgebied naar professionele aanvragers. Sloop en heropbouw projecten verbeteren versneld de energieprestatie van gebouwen en helpen de bouwshift te realiseren. Elke gesloopte woning wordt immers vervangen door 2,2 wooneenheden.

ďDeze voorstellen maken deel uit van een breder relanceplan dat de VCB overhandigd heeft aan de Vlaamse regering. Uit dat plan blijkt dat 480 miljoen euro aan gebudgetteerde, gerichte overheidsuitgaven aanleiding zullen geven tot 2,8 miljard euro aan investeringen in de meest uiteenlopende bouwactiviteiten. Bovendien houden de voorstellen een snel terugbetalingseffect in voor de overheid, en zijn zij goed voor de klimaat- en energiedoelstelingen. Voorts leidt het plan tot een toegevoegde waarde die de bouw overstijgt en die kan geraamd worden op meer dan een verviervoudiging van de eigenlijke bouwactiviteit: gespreid over 2 jaar gaat het om een boost van meer dan 11 miljard euro voor de economie in Vlaanderen. Zo kunnen die overheidsinvesteringen in bouw en duurzaamheid een bijkomende economische groei per jaar creŽren van meer dan 2% voor 2020 en 2021. Maar dan dient de Vlaamse regering met een toereikend relanceplan in te zetten op de bouw als hefboomĒ, besluit Marc Dillen van VCB.


Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Easykit
  • bouwinfo