Nieuwbouw

Blokkerlocatie in Gouda wordt Burgemeesterkwartier

Blokkerlocatie in Gouda wordt Burgemeesterkwartier
Ontwikkelaar White House Development (WHD) en Gemeente Gouda tekenden afgelopen maandag een samenwerkingsovereenkomst voor de Blokkerlocatie. WHD, die hierin de eigenaar vertegenwoordigd, is voornemens de Blokkerlocatie te herontwikkelen tot een gemengd stedelijk gebied met een sterk landschappelijk karakter. WHD gaat daarvoor op korte termijn in gesprek met marktpartijen. De nieuwe wijk krijgt de naam ‘Burgemeesterkwartier’. Mei architects and planners ontwerpen het stedenbouwkundig plan in samenwerking met Felixx landscape architects & planners.

Wonen in het landschap in de stad

De belangrijkste kernwaarde voor de transformatie van de Blokkerlocatie is het combineren van het Goudse Landschap en een robuuste stedelijke structuur. Hierdoor wordt een bijzondere, gezonde en veilige leefomgeving gerealiseerd die bijdraagt aan de leefomgeving van Gouda en waar toekomstige gebruikers en bewoners kunnen genieten van de natuur die Gouda ook kan bieden op een binnenstedelijke locatie.

Diversiteit en natuurinclusief

In het plan zijn 600 appartementen/woningen opgenomen, waarbij wordt voorzien in een grote diversiteit aan woningtypes en tuintypes, zowel huur als koop, geschikt voor een variatie aan doelgroepen. Het Burgemeesterkwartier wordt een gemengd stedelijk gebied met veel aandacht voor de veranderende wensen op het gebied van wonen en de directe leefomgeving. Wonen en (maatschappelijke) voorzieningen worden daarbij zorgvuldig gemengd. Daarenboven wordt het plan landschappelijk uitgewerkt met volop ruimte voor water, groen, en natuurbeleving en aandacht voor duurzaamheid en natuurinclusiviteit om het klimaatbestendig maken.

Blokkerlocatie in Gouda wordt Burgemeesterkwartier

Autoluw en deelmobiliteit

De locatie die zowel privé- als collectieve tuinruimtes gaat krijgen, wordt autoluw. Door onder andere half-ondergrondse en overdekte parkeervoorzieningen in het plan op te nemen zijn er geen geparkeerde auto’s zichtbaar. De ligging (nabij intercitystation Gouda) maakt deze locatie uitermate geschikt voor alternatieve vormen van mobiliteit. Daarom is dit ook een van de twee pilotlocaties van de Citydeal Elektrische mobiliteit. Behalve elektrische deelauto’s wil de ontwikkelaar op deze locatie ook kwalitatief goede fietsenstallingen opnemen en uitzoeken of het aanbieden van deelscooters, deelbakfietsen en/of deel-e-bikes kans van slagen heeft.

Wethouder Wonen Rogier Tetteroo is blij dat er weer stappen zijn gezet in de Spoorzone:

”De behoefte aan woningen is namelijk zeer groot. We zetten daarom ook in op een versnelling van de woningbouw in de Spoorzone, inclusief sociale woningbouw. Ook ben ik blij te zien dat gehoor wordt gegeven aan ons uitgangspunt om 15% openbaar groen toe te voegen”.


Martin Rietveld, directeur WHD:

“Het Burgermeesterkwartier wordt een mooi gemengd stedelijk woongebied met een sterk landschappelijk karakter, met centraal in het gebied een levendige plint met voorzieningen. De nabijheid van hoogwaardig openbaar vervoer en de prachtige monumentale binnenstad zijn daarbij één van de ‘unique selling points’.”


Spoorzone

De Blokkerlocatie is een onderdeel van een grotere bouwopgave in de Spoorzone en een scharnierpunt tussen wonen, werken, recreëren en verkeer. Met een zorgvuldige ruimtelijke opbouw worden de verschillende wijken stedenbouwkundig met elkaar verbonden, en ontstaan mogelijkheden om aan te sluiten op toekomstige ontwikkelingen in de Spoorzone. Vanwege de grote vraag naar stedelijk wonen in de randstad, dicht bij een openbaar vervoerknooppunt, is in de gehele Spoorzone ruimte voor ruim 1000 nieuwe woningen voor verschillende doelgroepen en in verschillende categorieën, zoals sociale huur, middenhuur en betaalbare koopwoningen. Behalve een gevarieerd woonmilieu binnen de Spoorzone wordt ook ingezet op nieuwe werkfuncties, kantoren en voorzieningen.

Blokkerlocatie in Gouda wordt Burgemeesterkwartier

Ontwikkelperspectief

Voor dit gebied heeft de gemeenteraad van Gouda in juni dit jaar een ontwikkelperspectief vastgesteld. Hierin staan de eerste ideeën beschreven om van de Spoorzone een toekomstbestendig woon- en werkgebied te maken. Er is o.a. aandacht voor natuur, duurzaam bouwen, een goede parkeerbalans en het voorkomen van parkeeroverlast. Meer informatie over de Spoorzone: www.goudaspoorzone.nl.

Ook interessant