Architectuur

Vertraging vergunningverlening belemmert Nederlandse woningproductie

Vertraging vergunningverlening belemmert Nederlandse woningproductie
De nieuwste conjunctuurmeting van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) laat zien dat architectenbureaus dit voorjaar tegen flinke belemmeringen aanlopen bij het produceren van woningen. Een van de grootste knelpunten is de vertraging bij de vergunningverlening door gemeentelijke overheden. Daarnaast blijkt uit de meting dat de werkvoorraad stagneert en dat de rol van woningcorporaties en stedenbouwkundige opdrachten steeds belangrijker wordt.

BNA-voorzitter Jeroen de Willigen: 'De vertragingen bij vergunningverlening door gemeenten vormen een aanzienlijke bottleneck voor de productie van woningen. De BNA pleit daarom voor een grotere rol van architecten in omgevingsvergunningen. Architecten kunnen bij kleine projecten het toetsingstraject gedeeltelijk overnemen, wat het werk van de gemeente verlicht. Hierdoor kunnen we versnellen zonder dat de kwaliteit van onze leefomgevingen onder druk komt te staan zoals het proefproject Architect Aan Zet in Rotterdam heeft laten zien. Om grotere projecten en gebiedsontwikkelingen te versnellen en de belangen daarbij goed en integraal te kunnen afwegen zouden er meer stadsbouwmeesters en supervisoren moeten worden aangesteld.'

Vertraging vergunningverlening belemmert Nederlandse woningproductie

Productiebelemmeringen door trage vergunningverlening:

67% van de architectenbureaus ervaart belemmeringen bij de productie, voornamelijk veroorzaakt door trage vergunningverlening bij gemeenten (83%) en stagnatie bij ontwikkelende partijen (50%). Dit probleem raakt vooral de kleinere bureaus (<10 fte), die hierdoor significant worden belemmerd in hun werkzaamheden.

Werkvoorraad stagneert:

De werkvoorraad is dit voorjaar gemiddeld 4,8 maanden, gelijk aan het niveau van afgelopen najaar. De laatste keer dat een hogere werkvoorraad werd gemeten was in oktober 2022 met een gemiddelde van 6 maanden.

Toenemend belang van woningcorporaties:

Het belang van woningcorporaties als opdrachtgever neemt toe. Dit voorjaar verwacht 31% van de bureaus een toenemend belang in opdrachten van woningcorporaties, een stijging ten opzichte van 19% afgelopen najaar.

Toekomstverwachtingen:

Architectenbureaus zijn verdeeld over de vooruitzichten voor nieuwe opdrachten en omzet in 2024. Ongeveer 31% verwacht een daling, terwijl 29% een toename in nieuwe opdrachten verwacht en 27% een omzetstijging voorziet. Daarnaast verwachten meer bureaus een toename in de tarieven voor 2024.

Stedenbouwopgaven belangrijker:

Er is een duidelijke verwachting van een toenemend belang in stedenbouwkundige opgaven. Dit voorjaar verwacht 25% van de bureaus een stijging in het belang van stedenbouwkundige projecten, een toename ten opzichte van 16% in het afgelopen najaar.