Dossier Woonbonus

VCB betreurt lineaire vermindering van woonbonus

  BE   25 juli 2014 Bron: Confederatie Bouw
Berekeningen die de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) heeft laten uitvoeren, bevestigen dat de aanpassing van de woonbonus die de nieuwe Vlaamse regering gaat doorvoeren, de mogelijke belastingaftrek met 1.300 euro per jaar vermindert. De VCB heeft altijd een onderscheid gemaakt tussen de toepassing van de woonbonus voor aankoop enerzijds en voor nieuwbouw en renovatie anderzijds. In het tweede geval leidt de woonbonus niet tot hogere prijzen en tegelijk tot extra jobs. De VCB betreurt daarom de lineaire verlaging en hoopt dat de Vlaamse regering deze verlaging voor nieuwbouw- en renovatiewerken compenseert door een substantiële verhoging van de premies.

De aanpassing van de woonbonus die de nieuwe Vlaamse regering gaat doorvoeren, heeft op twee vlakken een negatief effect: enerzijds doordat het basisbedrag met 760 euro wordt verlaagd en anderzijds doordat het voordeel tot 40% wordt beperkt. De studiedienst van de Confederatie Bouw heeft berekend dat beide ingrepen samen het fiscaal voordeel van de woonbonus tot 1.300 euro per jaar vermindert. In plaats van maximaal 3.250 euro per jaar bedraagt het voordeel maximaal nog maar 1.950 euro per jaar. De berekening bevindt zich in bijlage.

De VCB betreurt dat de nieuwe regering deze forse verlaging lineair heeft doorgevoerd voor alle leningen, niet alleen voor de aankoop van woningen maar ook voor leningen die de bouw van nieuwe en de renovatie van bestaande woningen tot doel hebben. De VCB had liever gezien dat de regering het huidige systeem van de woonbonus onverkort had blijven toepassen voor de ondersteuning van nieuwbouw- en renovatiewerken.

Het onverkort behouden van de woonbonus voor nieuwbouw- en renovatiewerken was ook budgettair haalbaar vermits slechts 45% van de hypothecaire leningen voor nieuwbouw- en renovatiewerken zijn bestemd. De meerderheid van de leningen (55%) is louter voor de aankoop van vastgoed bestemd, zoals blijkt uit de grafiek in bijlage.

Divers analyses hebben uitgewezen dat de woonbonus alleen op de vastgoedmarkt de prijzen heeft doen stijgen. De VCB stelt vast dat de discussies rond de woonbonus nauwelijks rekening houden met het feit dat de woonbonus geen kostenverhogend effect heeft gehad op de prijzen voor de uitvoering van nieuwbouw- en renovatiewerken. Zij betreurt dat ook de nieuwe regering dit onderscheid niet maakt.

De nieuwe Vlaamse regering wil de eigendomsverwerving verder stimuleren en ambieert tegen 2020 93.000 bijkomende woongelegenheden. De VCB wijst erop dat de regering deze doelstelling enkel zal kunnen bereiken door nieuwbouw betaalbaar te houden. De financiële drempel om een nieuwe woning te verwerven werd de laatste jaren sterk verhoogd door de almaar strengere eisen op het vlak van maximaal E-peil en vanaf dit jaar door de bijkomende verplichting om in een minimaal aandeel aan hernieuwbare energie te voorzien.

Mede als gevolg daarvan bevindt de woningbouwconjunctuur zich nu al op een dieptepunt (zie grafiek in bijlage). Door de forse inkorting van het fiscaal voordeel van de woonbonus dreigt de huidige malaise in de Vlaamse woningbouwsector nog te verergeren. Het laatste jaar is het aantal bouwarbeiders in Vlaanderen reeds met 4.000 afgenomen. Deze neerwaartse trend dreigt hierdoor nog te versnellen. De VCB hoopt dan ook dat de Vlaamse regering de afbouw van de woonbonus voor de uitvoering van nieuwbouw- en renovatiewerken zal compenseren door substantiële bouwpremies voor het toenemend aantal gezinnen dat overheidssteun nodig heeft om nog een eigen woning te kunnen verwerven.

Aan de gezinnen die momenteel bouwplannen hebben raadt de VCB aan de financiering ervan nog tegen het einde van dit jaar af te ronden. Bepalend voor de toepasselijke tarieven van de woonbonus is de datum waarop de lening wordt afgesloten. Tot eind 2014 kunnen kandidaat-bouwers nog voluit gebruik maken van het huidige systeem van de woonbonus.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo