Toekomstperspectief noodzakelijk voor waterzuiverings- en rioleringswerken

  BE   5 november 2019 Bron: Confederatie Bouw
Toekomstperspectief noodzakelijk voor waterzuiverings- en rioleringswerken
Tegen 2027 moet Vlaanderen de waterkwaliteitseisen van de Europese kaderrichtlijn Water halen. Voor VCB (Vlaamse Confederatie Bouw) en VlaWeBo (Federatie van de Vlaamse aannemers van wegen- en rioleringswerken) is een belangrijk knelpunt daarbij dat de nieuwe Vlaamse regering tot nu toe geen duidelijk toekomstperspectief biedt om deze doelstelling te kunnen bereiken. Als er een duidelijk meerjarenperspectief bestaat, zullen de aannemers hun uitvoeringscapaciteit hiervoor wel aanpassen en uitbouwen om de uitvoering te realiseren.

De uitdaging zal eerder voor de rioolbeheerders zijn om de projecten tijdig aanbestedingsklaar te krijgen. Procedures rond vergunningen, onteigeningen en andere administratieve verplichtingen zorgen al sinds jaren voor vertragingen bij de realisatie van rioleringsprojecten.

De Vlaamse bouwbedrijven zelf hebben al sedert 1990 bewezen dat zij wel degelijk in staat zijn de investeringsprogramma’s uit te voeren die vanaf dan werden uitgerold om Vlaanderen te voorzien van waterzuiveringsinstallaties, collectoren en rioleringen. Vanaf dan werd steeds gewerkt met duidelijke meerjarenprogramma’s.

Maar voor de komende vijf jaar bestaat er geen duidelijk perspectief. Het nieuw Vlaams regeerakkoord rept met geen woord over de snel naderende deadline van 2027. Ook in de afgesproken meerjarenbegroting zijn hiervoor geen extra investeringen opgenomen. Het regeerakkoord stelt alleen: “Geld voor afvalwater moet gebruikt worden waarvoor het geïnd wordt, namelijk aanleg en onderhoud van riolering en zuiveringsinstallaties”.

Dit zou neerkomen op een effectieve besteding van de omvangrijke inkomsten van de saneringsbijdrage voor investeringen. De vorige regering is er onvoldoende in geslaagd de saneringsbijdragen voor investeringen in waterzuivering en riolering te activeren. De bevoegde minister Demir moet nu zo snel mogelijk duidelijk maken hoe zij de nodige investeringen in waterzuivering en rioleringen nu wel gaat trachten te versnellen. Zij moet in haar beleidsnota ook verduidelijken hoeveel middelen zij precies gaat inzetten voor riolerings- en waterzuiveringswerken, zowel voor de bouw van nieuwe installaties als voor de renovatie van bestaande installaties.

De beleidsnota van de minister wordt dus een cruciaal document om aan de sector een meerjarenperspectief te bieden. De sector zal in functie van dit perspectief haar uitvoeringscapaciteit wel kunnen uitbouwen, zoals zij in het verleden steeds heeft gedaan.

Dat het zo lang duurt vooraleer rioleringswerken aanbesteed geraken, is ook een gevolg van de versnippering van de watersector waardoor de opdrachten vaak gecombineerde dossiers van meerdere actoren zijn. VCB en VlaWeBo wijzen al lang op deze moeilijkheden, onder meer via het jaarlijks overleg met de Vlaamse regering in het VBOC (Vlaams Bouwoverlegcomité). Ook op dit vlak moet de beleidsnota oplossingen aanreiken.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo