Duurzaam Bouwen

Sociale huisvestingsmaatschappijen trekken kaart van hernieuwbare energie

Sociale huisvestingsmaatschappijen trekken kaart van hernieuwbare energie
Ongeveer een jaar geleden riep de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) de Vlaamse Regering op om investeringen in hernieuwbare energie voor sociale woningen mogelijk te maken. Op de minsterraad afgelopen vrijdag werd het uitvoeringsbesluit dat de financiering regelt voor de installatie van zonnepanelen in sociaal wonen goedgekeurd. Met steun van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank is sinds eind vorig jaar het ASTER-project operationeel, dat 20.000 installaties op korte termijn voorziet. Naast de belangrijke effecten voor het klimaat is dit vooral ook goed nieuws voor de sociale huurders. Want de nieuwe regelgeving zorgt voor een aanzienlijke besparing op de alsmaar stijgende energiefactuur, vooral voor de laagste inkomens.

Split-incentive model

‘De investering van 20.000 zonnepaneelinstallaties wordt gefinancierd met een split-incentive model’, zegt Björn Mallants, directeur van VVH. ‘Dat wil zeggen dat de investering verrekend wordt met de besparing van de sociale huurder op zijn energiefactuur. We gaan uit van een effectieve aanzienlijke daling in de energiekost. Uiteraard zal de huurder zeker niet extra betalen.’

De benadering via een model waarbij investeringen in hernieuwbare energie direct kunnen verrekend worden, is een belangrijke stimulans voor de sector. Op termijn kunnen via dit systeem naast zonnepanelen ook andere duurzame energietoepassingen ontwikkeld worden.

‘Belangrijk is dat deze extra investeringen, met een aangetoonde en becijferde besparing voor de huurder, niet leiden tot een groeiend financieel tekort voor de sector. Dat is wel zo met nieuwbouw en grondige renovaties van sociale woningen. Daar hebben we onze limiet bereikt en steven we af op een structureel tekort. Dat remde de noodzakelijke extra investeringen in bijvoorbeeld hernieuwbare energie af. Dit nieuwe model maakt dat door de directe verrekening nu wél mogelijk,’ aldus Mallants.

Effectieve besparing voor de sociale huurder

Het model houdt diverse garanties in. Huurders betalen zeker niet meer energiekosten na de installatie van de zonnepanelen. Een effectieve besparing is het uitgangspunt. Sowieso is er een garantie voor de huurder van 20% van de besparing verankerd. Dat komt neer op minimaal 90 euro per jaar voor een koppel. Daarnaast blijft ook nog een aanzienlijke besparing over na de aftrek van de kostprijs van de installatie. Deze besparing kan oplopen tot 240 euro per jaar. In totaal is een maximale besparing, voor wie het sociaal tarief betaalt, van ongeveer 330 euro per jaar mogelijk op de energiefactuur. Dat is bijna 30 euro per maand. Met een normaal tarief is de besparing groter, maar dan moet wel een prosumententarief betaald worden, waardoor de totale besparing oploopt tot maximaal 250 euro per jaar.

‘Hernieuwbare energie geeft na de installatie van de zonnepanelen een automatische besparing op de energiefactuur van de sociale huurder. De huurder hoeft daar niets voor te doen. Bovendien zijn er nog de positieve effecten voor het klimaat. Dit is een “triple-win”- systeem: voor de huurder, de verhuurder en de samenleving!’ stelt de directeur van VVH.

Belangrijke stap in de aanpak van energiearmoede

Diverse media berichtten afgelopen weekend over een stijging van de sociale energieprijs van 22% voor elektriciteit. In dat licht is een besparing op die energiekost ook een belangrijke stap bij de aanpak van energiearmoede. Want de besparing via hernieuwbare energie groeit systematisch. ‘De installatie van zonnepanelen op sociale woningen heeft een groot direct effect, zowel op vlak van duurzaamheid als op vlak van directe besparing voor de huurder. Op lange termijn neemt vooral die besparing door de snel stijgende energiekost sterk toe, zoals recent aangetoond met het sociaal tarief. Deze investeringen door onze sector zijn naast goed voor het milieu ook een belangrijk wapen in de aanpak van energiearmoede van onze huurders,’ zo verduidelijk Björn Mallants van VVH.

De bijdrage van de sociale huurder wordt altijd berekend op het sociaal tarief. Dit garandeert dat de zwakste inkomensprofielen onder de sociale huurders duidelijke garanties hebben voor een aanzienlijke besparing op hun factuur. ‘Belangrijk is ook dat huurders met het sociaal tarief dus geen prosumententarief betalen, waardoor de besparing voor deze groep nog groter is. Het is dus ook een zeer sociaal systeem, omdat de besparing het grootst is voor de zwakste profielen,’ aldus Mallants.

‘Naast het duurzaamheidsverhaal was de aanpak van energiearmoede, en het steeds groter wordende effect van investeringen in zonnepanelen, een belangrijk uitgangspunt voor ons,’ zegt Björn Mallants. ‘Ook voor de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank was dat een belangrijk argument om ons ASTER-project goed te keuren.’

Europese project ASTER faciliteert grootschalige installatie van zonnepanelen in sociaal wonen
De Europese Commissie keurde eind 2018 financiële ondersteuning goed voor het project ASTER van VVH via het ELENA-programma van de Europese Investeringsbank dat past binnen Horizon2020. Uitgangspunt is om een investeringsstructuur – ASTER - op te richten, om in eerste instantie voor 20.000 gezinnen zonnepanelen te installeren, goed voor een investering van 42 miljoen euro. ‘Dat is slechts een eerste stap. De bedoeling is om met ASTER ook diverse andere aanvullende investeringsmogelijkheden te onderzoeken, naast de gesubsidieerde leningen van de Vlaamse Overheid,’ aldus Björn Mallants.

De positieve impact op het klimaat van de geplande investering binnen ASTER van zonnepanelen voor 20.000 gezinnen is groot. ‘De investering is goed voor een reductie van ongeveer 10.000 ton CO2. Dat is 40 miljoen afgelegde kilometers met een dieselwagen, 1.000 keer rond de aarde! Dit als een eerste, maar zeker niet laatste stap,’ besluit Mallants.

Ook interessant