Omgevingsvergunning verenigt bouw- en milieuvergunning

  BE   25 juli 2011 Bron: Vlaamse Regering
Afgelopen vrijdag keurde de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters en Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege de startnota goed die de principes vastlegt voor de omgevingsvergunning. Dit is een eerste stap naar de langverwachte unieke vergunning, het samensmelten van de stedenbouwkundige en de milieuvergunning. De omgevingsvergunning geeft verder uitvoering aan de conceptnota ‘Versnellen van investeringen’.

Met het invoeren van de unieke omgevingsvergunning zullen initiatiefnemers niet langer een aparte stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning moeten aanvragen, bij verschillende overheden. De omgevingsvergunning geeft de toelating om zowel te bouwen als te exploiteren. Dit systeem snoeit niet enkel in het aantal te doorlopen procedures, maar het zorgt tevens voor een transparant vergunningensysteem. Tijdswinst wordt gekoppeld aan efficiëntie. Zo dient de initiatiefnemer zijn aanvraag in bij één uniek loket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde wordt georganiseerd. Als sluitstuk wordt nadien de omgevingsvergunning afgeleverd door één bevoegd niveau.

De bevoegdheidsverdeling van de omgevingsvergunning zal afhankelijk zijn van de omvang, de mogelijke effecten, de aard en de ligging van het project. Het gemeentelijk niveau is voor het gros van de aanvragen bevoegd. Enkel voor die projecten die omwille van hun aard of impact een bovenlokale afweging vergen, zal een beslissing genomen worden op een bovenlokaal niveau. In de komende weken zal door de Vlaamse Regering een lijst worden opgemaakt van gemengde projecten die een dergelijke bovenlokale afweging vergen.
In de startnota geeft de Vlaamse Regering aan welke projecten van bovenlokaal belang zijn en door welke vergunningverlenende overheid ze moeten worden beoordeeld. Zo zullen de vergunningsaanvragen voor de meest milieuhinderlijke inrichtingen door de deputatie van de provincie worden beoordeeld. Strategische projecten zoals grootschalige infrastructuurprojecten, waterbeheersingswerken of natuurinrichtingsprojecten, zullen worden beoordeeld door de Vlaamse Regering.
In dit nieuwe systeem wordt ook werk gemaakt van een betere samenwerking en een oplossingsgerichte houding van de Vlaamse administraties. Zo zal voor de meer complexe dossiers een op te richten omgevingsvergunningscommissie, een syntheseadvies geven. Binnen die commissie zal er afstemming zijn tussen de Vlaamse overheidsdiensten. Dit moet in de toekomst vermijden dat tegenstrijdige adviezen verleend worden door administraties van eenzelfde overheidsniveau.

De vandaag goedgekeurde startnota is een belangrijke eerste stap die de basis legt voor de unieke omgevingvergunning. De nota wordt nu verder uitgewerkt in overleg met de VVSG en VVP en zal tegen eind 2011 resulteren in een concreet ontwerp van decreet.

De Vlaamse ondernemers waren hiervoor al geruime tijd vragende partij. Zowel in de recente evaluatie van het Vlaams beleid door VOKA als in de aanbevelingen voor een efficiënt vergunningenbeleid van UNIZO werd het ontbreken van de unieke vergunning als een prioritair punt naar voor geschoven. Met de omgevingsvergunning zet deze Vlaamse Regering verder in op een ondernemersvriendelijk klimaat, met een efficiënte en oplossingsgerichte overheid als ondersteuning.
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo