Kachels & open haarden

Moderne houtkachels zijn veel minder schadelijk voor het milieu

Moderne houtkachels zijn veel minder schadelijk voor het milieu
Flam
Dankzij de technologische vooruitgang stoot een ‘moderne’ haard 10 keer minder schadelijke partikels uit dan een oud model en zelfs 20 keer minder dan een open vuur. De hedendaagse modellen beschikken bovendien over naverbrandingssystemen die niet alleen een hoger rendement opleveren, maar ook een betere vernietiging van de partikels garanderen. Dat zegt CIV-Agoria, die de belangrijkste fabrikanten van kachels en haarden in België vertegenwoordigt, in een reactie op de bevindingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). CIV-Agoria wijst op het belang van de vervanging van oudere kachels om de uitstoot van fijn stof te beperken. Bij plaatsing door een erkende installateur kan de consument genieten van 6% BTW bij renovatie. De overheid zou hier meer rond moeten communiceren, vindt CIV-Agoria.

Fabrikanten van kachels & haarden streven er naar om de stofemissies tot een minimum te herleiden. Dat kan door de verbranding te optimaliseren. Bij de hedendaagse kwaliteitskachels worden vrijkomende gassen een tweede keer tot verbranding gebracht. Hierdoor is het rendement van het toestel groter (tot >80%) en ook de fijnstof-emissie lager. De verkoop van nieuwe generatie toestellen is het waard om te worden gestimuleerd. Want oude kachels en haarden worden immers vervangen door moderne, lage uitstoot-toestellen.

Belgische fabrikanten vragen marktcontroles op importtoestellen

De wetgever heeft zich op dit vlak trouwens niet onbetuigd gelaten. In een koninklijk besluit dat eind 2011 in werking is getreden (Koninklijk besluit tot regeling van de minimale eisen van rendement en emissieniveaus van verontreinigende stoffen voor verwarmingsapparaten voor vaste brandstoffen) zijn zowel het minimumrendement als de maximaal toegestane emissieniveaus vastgelegd waaraan haarden op straffe van een verkoopsverbod moeten voldoen. De fabrikanten hebben op deze normen geanticipeerd, zodat hun producten er perfect aan beantwoorden of zelfs nog beter presteren. De Belgische fabrikanten laken wel de import van toestellen die niet conform de Belgische wetgeving zijn. Zij vragen dan ook hier controles op.

Daarbij komt nog dat de Europese Unie hout formeel heeft erkend als een hernieuwbare energiebron. Europa en België produceren ‘brandhout’ en dat is een winstgevende economische activiteit die onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de producenten daarvan vermindert. Het bosareaal op het Europese continent is sinds 1990 overigens aanzienlijk gegroeid. In 2010 was 40% van het Europese grondgebied (met uitzondering van Rusland) met bossen begroeid.

De Europese 20/20/20-doelstelling komt er voor ons land op neer dat we over enkele jaren 13% van onze energiebehoefte met hernieuwbare energiebronnen zullen moeten invullen. Om die doelstelling van 13% te bereiken, zullen we een beroep moeten doen op een combinatie van hernieuwbare energiebronnen. En in die context verdient hout zeker en vast een plaats in onze haarden.

Ook interessant