Algemeen

Hoe zorgen we voor een coherente kwaliteitsvolle publieke ruimte in Brussel?

Hoe zorgen we voor een coherente kwaliteitsvolle publieke ruimte in Brussel?
Het zal veel Brusselaars ongetwijfeld regelmatig opvallen dat de publieke ruimte in onze stad vaak een onsamenhangend geheel vormt. Incoherente architecturale keuzes en een wildgroei aan gebruikte materialen en stadsmeubilair zorgen vaak voor chaos. Een rechtstreeks gevolg van de vele gewestelijke en gemeentelijke administraties die elk binnen hun domein voor een stukje actief zijn in de publieke ruimte. Vaak maken deze administraties gebruik van handleidingen of gidsen die enkel vanuit één specifieke bevoegdheid vertrekken.

Staatssecretaris voor Stedenbouw, Pascal Smet, de gewestelijke administratie voor stedenbouw, urban.brussels, en de Brusselse Bouwmeester gaan deze chaotische situatie nu aanpakken.
Urban.brussels en de Brusselse Bouwmeester lanceerden recent een oproep voor ontwerpers om het ‘Draaiboek Publieke Ruimte’ vorm te geven. Deze oproep kan je raadplegen via de website van urban.brussels en via de website van de Brusselse Bouwmeester.

“Kwalitatieve publieke ruimte heeft een grote impact op het mentale welzijn van mensen en op de stedelijke identiteit van een stad. Vandaag werken heel veel diensten in Brussel binnen hun eigen hokje aan de publieke ruimte in onze stad. Van samenhang tussen deze projecten is echter weinig sprake. Door één visie op kwalitatieve openbare ruimte te ontwikkelen en deze in een draaiboek te gieten zullen stedenbouwkundige procedures niet alleen veel vlotter gaan verlopen, wel zullen we veel efficiënter aan verschillende doelstellingen op het zelfde moment kunnen gaan werken. Zo moeten alle weggebruikers zich overal veilig kunnen verplaatsen, moeten we op grote schaal ontharden en moeten we meer aangename verblijfplaatsen voor Brusselaars creëren. Want onze publieke ruimte is de living van iedereen.”


Brussel beschikt vandaag over verschillende gidsen, leidraden en vademecums die uitspraken doen over de publieke ruimte. Deze bestaan op gewestelijk niveau, en soms ook op gemeentelijk niveau. Door de veelheid aan documenten door verschillende instanties wordt er geen verantwoordelijkheid voor een gemeenschappelijke uitspraak genomen. Urban gebruikt in adviesverlening en vergunningen argumentatie die door de gewestelijke mobiliteitsadministratie is uitgeschreven en bedacht.

Doelstellling van het ‘Draaiboek publieke ruimte’

Een krachtige administratie bestaat uit projectleiders die voldoende skills en handvaten hebben om zelf aan de slag te gaan als ontwerper, of vruchtbare samenwerkingen kunnen realiseren met externe ontwerpers. Een krachtige administratie is ook een administratie die op een éénduidige manier kan antwoorden op de vraagstukken betreffende publieke ruimte. Hiervoor zijn duidelijke handvaten nodig die een kwaliteitslabel zetten. Deze handvaten zijn gefundeerde ontwerpkeuzes, ze zijn voor zowel de administratie als externe ontwerpers makkelijk leesbaar en bruikbaar.

Deze ontwerpkeuzes zijn in veel gevallen in Brussel al gemaakt, maar nog niet geëxpliciteerd. Dit te maken Draaiboek vindt niet opnieuw het warme water uit. Er is enorm veel materiaal, maar het verdient een verzameling op een geijkte manier in een handboek. Dat is de toedracht van deze opdracht. Het Draaiboek is géén wettelijk instrument. Het Draaiboek houdt zich steeds aan de wettelijke regels van de Gewstelijke Stedenbouwkundige Verordening, maar geeft bijkomende richtlijnen aan. Het Draaiboek geeft inrichtingsprincipes op een duidelijke en klare manier dankzij tekeningen weer.

Dit ‘Draaiboek Publieke Ruimte’ dient als een ontwerphandboek waarin de inrichtingsprincipes van de openbare weg vastgelegd worden. De ambitie is het gebruikscomfort, de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit en het onderhoud van de generieke straten en publieke ruimtes op een coherent niveau te brengen en te houden. Het Draaiboek behandelt op een gestructureerde manier alle vervoersmodi in de publieke ruimte (volgens het STOP-principe). Ook alle thema’s gelinkt aan de publieke ruimte (universele toegankelijkheid, veiligheid, waterinfiltratie, biodiversiteit etc.) komen aan bod.

Via deze link kan meer informatie over het ‘Draaiboek Publieke Ruimte’ worden gevonden en kunnen geïnteresseerde teams zich melden:

Ook interessant


Build for Life