Geen vergunning voor windturbinepark in Grobbendonk

  BE   4 oktober 2013 Bron: Provincie Antwerpen
De deputatie van de provincie Antwerpen weigerde op 3 oktober 2013 de milieuvergunningsaanvraag van bvba ENA Wind Farms voor een windturbinepark met vier windturbines in Grobbendonk. De vier windturbines zouden worden opgesteld parallel met de E313 en het Albertkanaal. Er werden drie windturbines in lijn ten noorden van het kanaal en één windturbine ten zuiden van het kanaal (tussen het kanaal en de E313) gepland.

“De deputatie gaf hierdoor gehoor aan de vele bezwaarindieners (3365) en de ongunstige adviezen van het college van burgemeester en schepenen, alsook van de Afdeling Milieuvergunningen en het Agentschap voor Natuur en Bos. Volgens het Windplan Vlaanderen zijn de voorziene windturbines gelegen in klasse 2-gebied. Dit zijn gebieden die in aanmerking komen voor windenergie, maar waar toch eerder een beperking kan optreden. In dit dossier zijn er wel degelijk elementen die een beperking ondersteunen, zoals ook uit de negatieve adviezen blijkt. In de omgeving van het windturbineproject bevinden zich enkele relictzones. Voor de inplanting van de drie windturbines aan de noordzijde van het Albertkanaal wordt een open gebied aangesneden en dienen er bijkomende toegangswegen te worden aangelegd voor de bouw en het onderhoud van de windturbines. Het Agentschap voor Natuur en Bos wijst bovendien onder meer op de negatieve impact op broedvogels, aantasting van het sigmagebied als pleister- en rustgebied voor overwinterende vogels, aanvaring van soorten als grote zilverreiger en ooievaar en mogelijke impact op vleermuizen”, aldus gedeputeerde Röttger, bevoegd voor leefmilieu en duurzame ontwikkeling.

Ook het gemeentebestuur van Grobbendonk is tevreden over de uitspraak van de deputatie en het feit dat de afdeling Milieuvergunningen de redenering van het college van burgemeester en schepenen bijna volledig is gevolgd. "We willen er op blijven drukken dat we niet tegen windmolens zijn als dusdanig. Integendeel, maar de impact op het dorp en haar omgeving zal steeds stevig tegen het licht gehouden worden. We streven bovendien naar een écht participatiemodel. Eén dat verder gaat dan te mogen kijken naar windmolens.", aldus Herman Cambré, burgemeester van Grobbendonk.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo