Dalend aantal nieuwbouwvergunningen in Vlaanderen

  BE   2 december 2015 Bron: Confederatie Bouw
Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) zal 2015 geen goed jaar worden voor de bouw van nieuwe woningen. Vooral voor nieuwe huizen maar ook voor nieuwe flats daalt in Vlaanderen het aantal toegekende bouwvergunningen in vergelijking met voorgaande jaren. Tegelijk blijft het aantal grondige woningrenovaties in Vlaanderen op een te laag niveau. Weliswaar stijgt het aantal kredieten voor woningrenovaties. Maar de renovaties blijven grotendeels beperkt tot kleinschalige ingrepen. Het aantal vergunningen voor nieuwe flats daalde in Vlaanderen tijdens de eerste acht maanden van 2015 in vergelijking met het gemiddelde van 2008-2014 met 3% en het aantal vergunde nieuwe huizen daalde met 12%. De VCB stelt dus niet alleen een afname van de nieuwbouwactiviteit vast in Vlaanderen maar tegelijk een voortschrijdend aandeel van de appartementsbouw.

Gelijkenissen en verschillen met WalloniŰ

In WalloniŰ doet zich op het vlak van nieuwbouw een gelijkaardige trend voor. Het aantal vergunde flats daalt er met 1% en het aantal vergunde huizen met maar liefst 19%. Het verschil tussen flats en huizen is in WalloniŰ sterker omdat de trend naar meer appartementsbouw daar relatief recent is en er op dit vlak een inhaalbeweging aan de gang is.

In WalloniŰ stijgt het aantal vergunde, grondigere woningrenovaties met 7% maar in Vlaanderen daalt het met 1%. Dit laatste is alarmerend omdat het Vlaamse woningbestand sterk verouderd is en er een dringende noodzaak aan grondige renovatie bestaat omwille van de vereiste verbeteringen in het wooncomfort, de energetische prestatie en de woningstructuur. Het jaarlijks aantal grondige renovaties blijft dus in Vlaanderen beperkt tot ongeveer 0,7% van het totale woningpatrimonium.

Talrijke kleinere woningrenovaties

Uit de Belgische cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet blijkt wel een sterke toename van het aantal kredieten voor renovaties. Tijdens de eerste drie kwartalen van 2015 stegen die zelfs met 57%. Dat is vooral te wijten aan de talrijke kleinere renovaties waarvoor geen vergunning is vereist. Dit wijst er volgens de VCB op dat verbouwers zich vooral concentreren op het realiseren van quick wins en grondige werken uitstellen.

In het Vlaams renovatiepact werd afgesproken dat de energieprestaties van al de bestaande woningen tegen 2050 sterk moeten verbeteren. Zeker als de energiebesparende investeringen fasegewijs worden uitgevoerd, komt het erop aan planmatig te werk te gaan en het totaalbeeld in gedachten te houden om aldus onnodige of dubbele investeringen te vermijden.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo