Verwarming & Sanitair

Bedrijventerrein Terbekehof in Wilrijk krijgt warmtenet

Bedrijventerrein Terbekehof in Wilrijk krijgt warmtenet
Officiële start heraanleg Terbekehofdreef, foto: Kioni Papadopoulos
In aanwezigheid van initiatiefnemers POM Antwerpen, water-link i.s.m. Aquafin, ISVAG, Stad Antwerpen en district Wilrijk, werd vandaag, dinsdag 19 maart, het officiële startschot gegeven van de heraanleg van het bedrijventerrein Terbekehof.

Opzet van de complexe renovatiewerken is om een duurzaam en aantrekkelijk bedrijventerrein te creëren dat klaar is voor de uitdagingen van de toekomst. De verouderde bedrijvensite krijgt een complete make-over, waarbij de wateroverlast grondig wordt aangepakt, en wordt gestart met de uitrol van een warmtenet. Dit zal bedrijven voorzien van duurzame warmte en een aanzienlijke positieve bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit in de buurt.

Vlakbij de A12 in Wilrijk ligt het bedrijventerrein Terbekehof. De site is ontwikkeld in de jaren zestig van de vorige eeuw, maar het rioleringsstelsel en het openbaar domein zijn sindsdien niet meer aangepast of vernieuwd. Het bedrijventerrein heeft vandaag te kampen met wateroverlast bij hevige regenbuien en een lage beeldkwaliteit.

Daar komt nu verandering in dankzij de grondige heraanleg – een project dat getrokken wordt door POM Antwerpen, samen met de partners water-link i.s.m. Aquafin (riolering en waterbuffer), district Wilrijk en stad Antwerpen (beeldkwaliteit) en ISVAG (warmtenet). Als studiebureau werd Sweco Belgium aangesteld en de aannemer van de werken is BESIX.

De wateroverlast wordt aangepakt door de aanleg een gescheiden rioleringsstelsel en een collectieve waterbuffering voor een aantal bedrijven.

Aanleg warmtenet

Terbekehof krijgt bovendien een warmtenet van 1,6 kilometer, gevoed door duurzame restwarmte van de afvalenergiecentrale van ISVAG. De bedrijven die aansluiten op het warmtenet zijn niet langer afhankelijk van fossiele brandstoffen: de emissies die zo vermeden worden zullen een positieve impact hebben op CO2 uitstoot en de luchtkwaliteit in de buurt.

De combinatie van dit rioleringsstelsel met grote kokers voor de afvoer van het regenwater, de kokers voor de vuilwaterafvoer, het warmtenet (een dubbele leiding) en de reguliere nutsvoorzieningen, maken dit tot een technisch uitermate complex project.

Een bijkomende uitdaging is tijdens de werken zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken voor de activiteiten van de bedrijven in Terbekehof. De lokale bedrijvenvereniging HIW – al actief sinds de jaren zeventig – werd in aanloop van het project nauw betrokken.

In de heraanleg van het bedrijventerrein wordt 13,9 miljoen euro geïnvesteerd:
  • Rioleringswerken en waterbuffering: 7,3 miljoen euro.
  • Warmtenet: 3,1 miljoen euro.
  • Bovenbouw (beeldkwaliteit): 3,5 miljoen euro.

Het project kan rekenen op Vlaamse subsidies via het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio, 11 miljoen euro) en het Vlaams Energie Agentschap (VEA, 180.000 euro).

De werken zullen duren tot het najaar van 2021.

Vlaams minister van Economie, Wetenschap en Innovatie Philippe Muyters:
“We mogen onze oudere bedrijventerreinen niet vergeten in de zoektocht naar ruimte om te ondernemen, vooral niet als ze zo strategisch gelegen zijn als Terbekehof. Bovendien trekken alle partners hier duidelijk aan hetzelfde zeel om de vele uitdagingen het hoofd te bieden. Ik ben er dan ook van overtuigd dat Terbekehof na de werken een kwieke 50-plusser zal zijn die klaar is voor de uitdagingen van vandaag én die van de toekomst!”


Vlaams minister van Energie Lydia Peeters:
"Warmtenetten vormen een essentieel onderdeel van ons energiemodel. Ze kunnen restwarmte of groene warmte tot bij onze huizen, scholen of bedrijven brengen. Dat men bij de renovatie van een bedrijventerrein meteen ook denkt aan de integratie van een warmtenet, is een reflex die we in heel Vlaanderen willen ontwikkelen. Tot slot kunnen we dankzij warmtenetten heel wat CO2-uitstoot terugdringen."


Voorzitter POM Antwerpen, Ludwig Caluwé:
“De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen werkt al sinds 2008 samen met HIW om van Terbekehof een duurzaam en aantrekkelijk bedrijventerrein te maken. De POM is daarbij de verbindende factor tussen de bedrijven en de andere partners. De eerste fase, de wegenis- en rioleringswerken aan de Oudebaan, is vorig jaar reeds uitgevoerd. Als bouwheer zal de POM ook dit nieuwe en technisch uitermate complexe project coördineren. Een extra uitdaging daarbij is dat de bedrijven zo weinig mogelijk hinder mogen ondervinden van de werken.”


Schepen van Leefmilieu van de stad Antwerpen, Tom Meeuws:
“We leggen vandaag weer een nieuw stukje warmtenet aan. Weer een kleine stap richting ideale wereld. Meer en grotere zijn nog op komst. De uitdaging wordt nu om al deze nieuwe warmteclusters via één grote warmtetransportkring tussen haven en stad met elkaar te verbinden. Op die manier kunnen we ook de enorme hoeveelheid restwarmte van de havenindustrie ten volle valoriseren binnen de Stad en halen we meer gebouwen en wijken van het gas af.”


Schepen van Stads- en Buurtonderhoud, Fons Duchateau:
“Warmtenetten gevoed door duurzame bronnen zijn van essentieel belang in ons streven naar een klimaat-neutrale stad in 2050. Het warmtenet van ISVAG zal onmiddellijk een gunstig effect hebben op de uitstoot van CO2 en op de luchtkwaliteit in de stad. Uit recent onderzoek van prof. Sylvia Lenaerts van de Universiteit Antwerpen blijkt dat bij de uitrol van het warmtenet in Terbekehof het equivalent wordt vermeden van de CO2 uitstoot van 2.200 voertuigen per dag. De klimaatwinst geldt even zeer voor NOx-en en fijn stof.”


Burgemeester van het district Wilrijk, Kristof Bossuyt:
“Vandaag schrijven we een nieuwe bladzijde voor Wilrijk. We pakken de wateroverlast aan, en het bedrijventerrein krijgt de facelift die het verdient. Maar vooral, met de restwarmte die ISVAG levert aan Terbekehof, neemt Wilrijk het voortouw in de uitrol van een stedelijk warmtenet. Onze bedrijven zijn niet langer afhankelijk van fossiele brandstoffen. Het warmtenet zal – dankzij die vermeden emissies – een positief effect hebben op de CO2 uitstoot en de luchtkwaliteit in de buurt. Zo wint het klimaat twee keer, en de Wilrijkenaar ook!”


Voorzitter ISVAG, Philip Heylen:
“Zo veel mogelijk duurzame energie halen uit ons restafval, dat is de missie van ISVAG. Met de start van het warmtenet zetten we actief in op de transitie naar een duurzaam energielandschap. Het eerste warmtecontract – met de toonaangevende logistieke speler H. Essers – is getekend. Het warmtenet heeft meteen een gunstige impact op het klimaat: vanaf 2020 nemen we de CO2 uitstoot van meer dan 1 miljoen kubieke meter aardgas per jaar weg.”


Directeur Aquafin, Jan Goossens:
“Aquafin heeft veel ervaring met het uitvoeren van complexe gecombineerde projecten voor het zuiveren van afvalwater. Daarnaast werken we zelf ook aan oplossingen voor een meer duurzame energie, bijvoorbeeld door warmte uit rioolwater te halen. Onze expertise in en interesse voor beide domeinen ontmoeten elkaar hier dus in dit project.”


CEO water-link, Franky Cosaert:
“Door te participeren in de heraanleg van de wijk Terbekehof wil water-link invulling geven aan haar visie om klanten innovatieve diensten aan te bieden en hiervoor slimme partnerships aan te gaan. De wateroverlast wordt hierbij aangepakt door plaatsing van een gescheiden rioolstelsel met buffercapaciteit. De gezamenlijke aanleg van de nutsvoorzieningen past in een nieuwe benadering van asset management ten voordele van de plaatselijke bedrijven.”

Ook interessant