Vlaanderen volgebouwd tegen 2050 juridisch onmogelijk

  BE   29 november 2016 Bron: Confederatie Bouw
Vlaanderen volgebouwd tegen 2050 juridisch onmogelijk
Zowel bij de discussies binnen de Vlaamse regering als bij de recentelijk goedgekeurde resolutie van het Vlaams parlement over het te voeren klimaatbeleid leeft de idee dat het ruimtebeslag versneld moet afnemen. In een brief aan politici, ambtenaren en wetenschappers dringt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) erop aan bij de uitwerking van het ruimtelijk beleid en het klimaatbeleid uit te gaan van de feiten op het terrein en niet van onrealistische doemscenarioís die meer dan 50% ruimtebeslag voorspellen.

Op basis van de gewestplannen is circa 16,5% van de Vlaamse oppervlakte bestemd voor wonen. Daarbinnen moet de overheid de oplossing vinden. De Vlaamse bouwbedrijven zijn daar trouwens al volop mee bezig. De laatste jaren is dan ook een duidelijke tendens naar minder bodemgebruik merkbaar, zoals blijkt uit de grafiek in bijlage.

Het volstaat op die tendens voort te gaan om tegen 2050 op bijna nul bijkomend bodemgebruik uit te komen. Ook dan zal de juridische voorraad van 16,5% die voor wonen is bestemd, nog niet volledig uitgeput zijn. Die restoppervlakte is wel nog nodig voor de gezinnen die er in de tweede helft van de 21ste eeuw zullen bijkomen.

Dalend bodemgebruik bij compact bouwen

Het gebied dat voor wonen is bestemd, beperken tot de juridische voorraad van 16,5%, volstaat om een verdere verspreiding van de bebouwde woonoppervlakte tegen te gaan. Het ruimtelijk beleid is in belangrijke mate een lokale aangelegenheid geworden. Onder druk van de markt zullen gemeentebesturen er wel moeten toe overgaan om voor de bestaande bestemde woonoppervlakte een grotere verdichting toe te staan.

De voorraad versneld doen inkrimpen zal integendeel de betaalbaarheid van het wonen nog meer dan nu in het gedrang brengen. Dat dreigt precies te gebeuren als de oppervlakte die voor wonen is bestemd, verder wordt beperkt.

Het is bekend dat nieuwbouwwoningen zorgen voor energiezuinige oplossingen gezien het lage E-peil waaraan ze moeten voldoen. Tegen 2021 zullen zij evolueren naar bijna energieneutraal. In het kader van het Vlaamse klimaatbeleid is het dus stellig af te raden nieuwbouw af te remmen. Dat nieuwbouw nog veel energiezuiniger wordt, staat vast. Dat het bestaande woningpatrimonium de komende jaren fors energiezuiniger wordt, is nog geenszins gegarandeerd. Het aantal grondige woningrenovaties blijft momenteel nog veel te laag.

De VCB heeft haar brief over deze problematiek die in bijlage is toegevoegd, intussen verstuurd naar leden van de Vlaamse regering, naar administraties die betrokken zijn bij de ruimtelijke ordening, naar onderzoeksinstituten, universiteiten en hogescholen en naar Vlaamse volksvertegenwoordigers. Via de lokale confederaties zal de brief verder worden verspreid naar provincie- en gemeentebesturen.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Hypotheek.be
  • Loxone
  • bouwinfo