Algemeen

Vlaamse regering zet licht op groen voor grindproject Elerweerd

De Vlaamse regering heeft eind vorige week haar goedkeuring gegeven aan het Elerweerd-project, een nieuw grindwinningsproject in Dilsen-Stokkem en Maaseik. Initiatiefnemers zijn Steengoed Projecten CVBA en Strategisch Project Maasvallei. Doel van het project is enerzijds de realisatie van overstromingsbeschermende maatregelen en anderzijds het cree?ren van topnatuur in het winterbed van de Maas. Beide doelen kunnen pas gerealiseerd worden mits grindwinning.

Steengoed Projecten en Regionaal Landschap Kempen en Maasland hebben met het project Elerweerd het eerste voorstel van projectgrindwinning in 2012 voorgelegd aan het projectgrindwinningscomité (PGC). In dit comité zetelen vertegenwoordigers van de provincie, de zes Limburgse grindgemeenten, landbouw, de milieubeweging en de Vlaamse Gemeenschap. Zij beslissen samen met de grindsector of voor een bepaald project al dan niet de nodige vergunningen kunnen worden aangevraagd.

Het comité keurde op 5 oktober 2012 het voorstel unaniem goed, met inbegrip van de voorgestelde compensaties voor de landbouwsector, en legde het ter goedkeuring voor aan de Vlaamse Regering. Die gaf vandaag groen licht aan het project.

Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van Leefmilieu en voorzitter van het PGC: “Concreet krijgt 160 ha buitendijks landbouwgebied aan de Maas, meer bepaald op grondgebied van Dilsen-Stokkem en Maaseik, een nieuw verlaagd reliëf. Het gebied wordt omgevormd tot natuurgebied. Naast de prioritaire doelstellingen natuurontwikkeling en rivierveiligheid realiseert het project ook meerwaarde voor landschap, toerisme en recreatief medegebruik. Het project neemt flankerende maatregelen voor de landbou¬wers met gronden in het projectgebied en voor de lokale landbouwsector, waaronder een irrigatienetwerk ten behoeve van de nabijgelegen land- en tuinbouw. Realisatie van deze doelen vergt een omvangrijk grond¬verzet dat in de praktijk alleen kan gerealiseerd worden mits grindwinning.“Openbaar belang

Omdat het maatschappelijk project Elerweerd een belangrijke bijdrage levert aan de uitbouw van het RivierPark Maas¬vallei van het Project ‘Maasvallei, … grensverleggend’ is de opdrachthouder van dit strategisch project, het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, mede-initiatiefnemer. Tijdens de aanlegfase zal het buitendijkse projectgebied gefaseerd in eigendom en beheer komen van de terreinbeherende vereniging Natuurpunt vzw.

Franck Liebens, directeur Steengoed Projecten: “De grindsector neemt de volledige verant-woordelijkheid op zich op technisch en financieel vlak. Steengoed wordt eigenaar en/of houder van het gebruiksrecht op alle percelen in het projectgebied. Mogelijk zal ook nv De Scheepvaart lokaal een deel van de oevers in eigendom krijgen. De aanlegfase van het project wordt gespreid over 15 à 20 jaar, alleen op deze manier kan het gewonnen grind op een zinvolle en duurzame manier op de markt gebracht worden zonder deze te verstoren. Commerciële winning van de delfstof grind in het projectgebied vormt daarmee de hefboom voor de realisatie van de maatschappelijke doelen.”

Toeristische aantrekking

Hoewel de aanlegfase wel degelijk als een ontginningslandschap zal worden ervaren door de passant, wordt de beleving versterkt zodat de toeristische aantrekking van het Maasland niet verstoord wordt. Zo wordt gedurende de werkzaamheden een tijdelijk wandelpad aangelegd waar de veiligheid het toelaat, wordt de doorgang op belangrijke fietsroutes doorlopend opengehouden en voorzien de initiatiefnemers educatieve borden bij de rustplaatsen, met uitzicht over de projectgrindwinning. Hier worden zowel aspecten natuur- en landschapsontwikkeling, als aspecten van grind en grindontginning toegelicht.

Ook interessant


Build for Life