Veilig werken op hoogte en asbestverwijdering

  BE   24 januari 2013 Bron: Bouwunie
Bouwunie Limburg Dakwerkers heeft in het najaar van 2012 met steun van de provincie Limburg en in samenwerking met het NAVB, het preventie-instituut van de bouw, een grootschalige sensibiliseringscampagne uitgewerkt. Veilig werken op hoogte en asbestverwijdering zijn de 2 thema’s die hierin aan bod komen.

Veilig werken op hoogte
Bij werken op hoogte worden werknemers blootgesteld aan het risico op vallen van hoogte. De wetgever schrijft voor dat er een risicoanalyse opgemaakt moet worden om op basis van de situatie ter plaatse de reële risico’s te evalueren en de gepaste maatregelen te nemen. De werkgever moet zelf zijn analyses maken en op basis van deze studies beslissen welke preventiemaatregelen hij nodig acht. Hij draagt dan ook de verantwoordelijkheid voor: het opmaken van de risicoanalyse en de uitvoering van de preventiemaatregelen.

Vakkundig werken betekent ook veilig werken, om ongevallen te voorkomen. Dat is belangrijk voor de arbeiders en hun werkgevers maar ook voor de klant.

Erik Broekhoven, voorzitter van BOUWUNIE Limburg dakwerkers: “In de dagdagelijkse praktijk zien we nog steeds dakwerkers die het niet zo nauw nemen met de veiligheid en geen enkele vorm van valbeveiliging voorzien. Reden hiervoor is vaak dat de klant zijn keuze van dakwerker laat afhangen van de gemaakte offerte. Aan een offerte zonder vermelding van valbeveiliging wordt vaak de voorkeur gegeven. Geld primeert dus op veiligheid”.

Hoewel het voorzien van de nodige valbeveiliging in eerste instantie een zaak is van de dakwerker, treft dit in de gevallen dat er iets moest gebeuren ook de klant. “De particulier erop wijzen dat er bepaalde wettelijke verplichtingen zijn voor de dakwerker kan er alleszins toe bijdragen dat er een mentaliteitswijziging komt binnen de sector”, vervolgt Davy Maesen, provinciaal coördinator van BOUWUNIE Limburg.

Asbestverwijdering
Regelmatig verschijnen in dag- en weekbladen en in andere media berichten die de risico’s door blootstelling aan asbest behandelen. Asbest is zonder twijfel te klasseren als een kankerverwekkend product. Het is daarom dat er in Europa een algemeen verbod is op asbest.

Op vlak van te nemen voorzorgsmaatregelen is het alleszins van belang een onderscheid te maken tussen enerzijds de hechtgebonden materialen en anderzijds de losgebonden materialen (KB van 16 maart 2006). Deze indeling is bepalend voor de te nemen maatregelen. Een asbesthoudend dak (golfplaten/leien) is in een hechtgebonden materie en vormt in deze toestand in principe geen gevaar voor de volksgezondheid. De algemene regel is dat asbesthoudend materiaal in goede toestand meestal mag blijven waar het zit. Toch moet u waakzaam blijven. Asbesthoudend materiaal dat zich nu in goede staat bevindt, kan op termijn een gevaar opleveren omdat het beschadigd raakt of verweert. Beschadigd of verweerd asbesthoudend materiaal dat niet afgeschermd is, wordt best verwijderd. Het is pas bij het verwijderen ervan dat dit met de nodige voorzichtigheid dient te gebeuren.

Roland Delarue, regioverantwoordelijke NAVB Constructiv verduidelijkt: “Het verwijderen van een asbesthoudend dak valt in de meeste gevallen onder het toepassen van de techniek eenvoudige handeling. Wanneer niet kan worden gegarandeerd dat men beneden 0,01 vezel/cm3 blijft, dan zullen de werken moeten worden uitgevoerd in een hermetisch afgesloten zone door een erkend asbestverwijderaar. In het andere geval worden dergelijke werkzaamheden best uitgevoerd door een vakman-dakwerker die de vereiste opleiding hiervoor genoot. Deze opleiding (8u) moet bovendien jaarlijks worden opgefrist door deze dakwerker”.

“Asbest enkel nog laten verwijderen door mensen die hiervoor opgeleid zijn, is waar we naartoe moeten”, vervolgt Davy Maesen. Bij deze verwijdering is het ontzettend belangrijk de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Het dragen van beschermingskledij en mondmasker is een absolute must. Verder mogen er ook geen machines worden gebruikt, uitsluitend handgereedschap. Het gebruik van werktuigen met hoge snelheid (o.a. slijpschijven), hogewaterdrukreinigers of droge straalmiddelen is uit den boze bij werkzaamheden aan asbest. Jammer genoeg zien we geregeld nog in het straatbeeld mensen die hun asbesthoudend dak laten ontmossen met een hogedrukreiniger, en dit zonder te beseffen welke gevaren dit voor hun naaste omgeving inhoudt. Werkzaamheden (reparatie, onderhoud, schoonmaak,…) hoe klein ook op asbesthoudende materialen waarbij geboord (o.a. bij plaatsing van zonnepanelen), gezaagd of onder hogedruk gespoten wordt, veroorzaken immers blootstelling aan asbest.

“Een correcte informatieverstrekking is in deze materie van ontzettend groot belang. Vandaar ook dat we met deze actie zowel de vakman-dakwerker als de particulier correct willen informeren over deze materie”, aldus Davy Maesen, provinciaal coördinator bij BOUWUNIE Limburg.

Aan het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de werknemers van de dakwerker en de algemene volksgezondheid, is uiteraard een meerkost verbonden. Erik Broekhoven, voorzitter BOUWUNIE Limburg dakwerkers: “Het is de particulier die zijn asbesthoudend dak wil laten verwijderen en vernieuwen die de rekening van deze meerkost krijgt gepresenteerd. Wij zijn van mening dat in het belang van de algemene volksgezondheid ook de overheid hierin een rol te vervullen heeft. Het verstrekken van een financiële tussenkomst in de kost van verwijdering van asbest zou al een eerste stap in de goede richting zijn”.

In het kader van deze actie werden 2 infobrochures en werfdoeken ontwikkeld. Deze zullen onder alle Limburgse dakwerkers worden verdeeld. De dakwerker kan deze brochures op zijn beurt bijvoegen bij zijn offertes. Op vlak van asbestverwijdering bij daken werd daarnaast een educatief filmpje opgenomen dat in de toekomst bij de opleiding asbestverwijdering zal worden gebruikt.
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo