Algemeen

Tijd voor grondige hervorming van vergunningenbeleid

Tijd voor grondige hervorming van vergunningenbeleid
Onlangs heeft Audit Vlaanderen een rapport met aanbevelingen over de aanpak van de omgevingsvergunningen gepubliceerd. Maar die vindt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) onvoldoende. De VCB beklemtoont de noodzaak van een grondige revisie van het hele vergunningenbeleid. Stilaan is er sprake van een wildgroei aan procedures en regels die vaak te tijdrovend zijn en te veel administratieve rompslomp met zich meebrengen. Snoeien in de veelheid aan vergunningsplichten, dringt zich daarom op. Het invoeren van een meldingsplicht voor kleinere werken helpt alvast burgers en drukbezette ambtenaren te ontzorgen. Zo kan de publieke dienstverlening focussen op vergunningsaanvragen van projecten met een significante impact op de omgeving. Het stijgend aantal vereisten vergt immers heel wat van de evaluerende overheden die jaar na jaar meer vergunningsaanvragen ontvangen: meer dan 81.000 in 2018 en meer dan 98.000 in 2020 (bron: omgevingsloket).

Ontzorgen van burgers en van publieke diensten

Sinds kort kan je een mobiele zorgunit plaatsen zonder een vergunning aan te vragen. Een meldingsplicht volstaat. Een goed maar zeldzaam voorbeeld van administratieve vereenvoudiging. Denk maar aan de bewoners die onlangs hun voortuin hadden betegeld of er kiezels hadden aangebracht. De Vlaamse overheid stelde lineair dat het verharden van een voortuin principieel vergunningsplichtig is. Terwijl een slimme verharding geen negatieve invloed op de waterhuishouding hoeft te hebben maar net de recuperatie of infiltratie van regenwater kan verbeteren. Dat lijkt nog te weinig in overweging te worden genomen. Door een recente wijziging in het Vrijstellingsbesluit is eveneens het inbuizen en overwelven van grachten om zo een woning of perceel toegankelijk te maken niet langer vrijgesteld van een omgevingsvergunning.

Zo verzuipen ambtenaren in duizenden vergunningaanvragen voor kleinere werken en rijden ze zich vast in meters, vierkante meters en hellinggraden. Zeker bij grotere en complexere projecten moeten ze uiteenlopende belangen beoordelen en tegen elkaar afwegen, zoals de inpassing in een 'goede ruimtelijke ordening', erfgoed- en natuurwaarden, het effect op de waterhuishouding en de mobiliteit. Maar door de vele kleinere dossiers slagen zij er niet in daarover met de opdrachtgever een vooroverleg te organiseren en binnen de verschillende betrokken administraties onderling te overleggen. Projecten raken intussen steeds vaker geblokkeerd en stilstand dreigt voor onze regio.

“Om de wildgroei aan vergunningsplichten af te remmen, administratieve vereenvoudiging aan te moedigen, investeringen te stimuleren en zowel ambtenaren als burgers te ontzorgen, zou het invoeren van een nieuw devies alvast soelaas bieden: vanaf nu voor elke nieuwe vergunningsplicht er twee afschaffen. Dat is mogelijk zonder afbreuk te doen aan milieu- en stedenbouwkundige uitdagingen en de nodige handhaving. Het nieuw groenblauwpeil is alvast een goede stap in die richting”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van VCB.

Nieuw groenblauwpeil

Illustratief voor de bredere aanpak die wij voorstaan, is het groenblauwpeil. Eind september hebben Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir, Departement Omgeving, Vlario en de VCB het groenblauwpeil voorgesteld aan het grote publiek. Meer dan 40.000 Vlamingen hebben intussen de website www.groenblauwpeil.be geraadpleegd. Van meer dan 25.000 woningen en tuinen werd het groenblauwpeil berekend. De tool is opgebouwd in een groene en een blauwe score. De blauwe score geeft weer in welke mate je regenwater op jouw perceel opvangt, vasthoudt en nuttig gebruikt, terwijl de groene score onder meer peilt naar de biodiversiteit en luchtkwaliteit in je tuin. Ook krijg je meteen heel wat tips om je perceel klimaatbestendiger te maken.


Build for Life