Algemeen

Nederlandse bouwsector krimpt fors in 2024

Nederlandse bouwsector krimpt fors in 2024
Na een uitdagend jaar in 2023, voorspelt ABN AMRO ook voor 2024 een krimp in de Nederlandse bouwsector. Volgens de vandaag gepubliceerde Sectorprognose Bouw, zorgen factoren zoals hoge rente, netcongestie, gestegen bouwkosten en complexe procedures voor een terugval in de sector. Vooral de daling in nieuwbouwprojecten draagt bij aan de krimp, wat eveneens resulteert in een afname van 2 procent voor architectenbureaus en 7 procent voor de hout- en bouwmaterialenindustrie. Dit jaar wordt een algehele krimp van 2,5 procent verwacht. Bouwactiviteiten zullen naar verwachting pas in de loop van volgend jaar weer toenemen, wat kan leiden tot stabilisatie. De komende jaren zullen hogere arbeids- en materiaalkosten de marges onder druk zetten, aangezien de productiviteit niet in voldoende mate toeneemt.

Energietransitie stuwt groei bij installatiebedrijven en ingenieurs

De krimp in de bouwsector wordt voornamelijk veroorzaakt door de stagnerende nieuwbouw van woningen en bedrijfsgebouwen. Een tekort aan beschikbare bouwlocaties en problemen met de uitbreiding van elektriciteits- en wateraansluitingen verergeren de situatie. In de grond-, weg- en waterbouw verschuift de focus naar onderhoud en renovatie, aangezien nieuwe projecten door het Rijk zijn stilgelegd vanwege beperkte stikstofruimte en gelimiteerde budgetten. Dit segment zal dit jaar nog een krimp van 3 procent zien, maar stabiliseert naar verwachting in 2025.

De vooruitzichten voor installatiebedrijven en ingenieurs zijn daarentegen positief, met een verwachte groei van respectievelijk 1 procent en 5 procent, vooral gedreven door de energietransitie en klimaatadaptatie. Deze groei wordt echter enigszins afgeremd door het overheidsbeleid, zoals de beëindiging van de salderingsregeling voor zonnepanelen en het schrappen van de waterpompverplichting door het nieuwe kabinet. Desondanks wordt voor installateurs een gematigde groei verwacht van 1 procent in 2024 en 3 procent in 2025.

Naar verwachting zal de vraag vanuit de bouwsector in de loop van 2025 weer toenemen, wat de vooruitzichten voor architectenbureaus (+2 procent) en de hout- en bouwmaterialenindustrie (+5 procent) verbetert.

Hardnekkige uitdagingen beperken groei Nederlandse bouwsector

Hoewel er in 2025 een lichte verbetering lijkt aan te komen, blijft de bouwsector voor uitdagingen staan, benadrukt ABN AMRO. "Onzekerheid over de effectiviteit van overheidsbeleid speelt hierbij een rol. Het nieuwe kabinet houdt vast aan de bouwopgave en lijkt eerder ingezet beleid te willen continueren. Echter, het kabinet is niet van plan het stikstofdossier aan te pakken, wat nog steeds een beperkende factor is voor de bouw. De sector zet vraagtekens bij de haalbaarheid hiervan, aangezien Nederland aan Europese regelgeving moet voldoen," zegt Paul Bisschop, Sector Econoom Bouw en Vastgoed bij ABN AMRO.

"De bouw kampt met hardnekkige uitdagingen die niet snel opgelost zullen zijn. Vraaguitval, stijgende kosten en trage procedures zorgen voor dalende bouwvolumes. Zowel in 2024 als 2025 zijn er nog geen tekenen van groei. Pas in de loop van volgend jaar is in verschillende segmenten een bescheiden herstel te verwachten."


Build for Life