Bouw maakt samen met Vlaamse overheid werk van betere bronbemaling

  BE   17 juni 2022 Bron: Confederatie Bouw
Bouw maakt samen met Vlaamse overheid werk van betere bronbemaling
Uit een rondvraag van Het Laatste Nieuws bij 50 gemeenten blijken de meeste gemeenten niet of nauwelijks op de hoogte te zijn van de regels rond bronbemaling bij o.a. bouwprojecten. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) beklemtoont dat de sector en de Vlaamse overheid onlangs een partnerschap zijn aangegaan om gezamenlijk de vereisten voor het oppompen van grondwater op bouwplaatsen beter bekend te maken bij alle partners waaronder de lokale overheden. Voor het bouwen van woningen en appartementen en de aanleg van wegen en rioleringen is het vaak noodzakelijk grondwater tijdelijk op te pompen. Dankzij sterkere gezamenlijke inspanningen van alle bouwactoren, opdrachtgevers, lokale besturen, studiebureaus, ontwerpers en handhavers kunnen we nog aanzienlijke stappen vooruit zetten.

De mogelijkheden voor het beperken en het toepassen van retourneren, infiltreren en hergebruiken van werfwater worden volgens de VCB het best vroeg in het bouwproces onderzocht. In de ontwerp- en studiefase van het bouwproject is meer ruimte om het potentieel van deze technieken in te schatten, de technische en economische randvoorwaarden te bepalen en de kwaliteit van bronbemalingswater en de nodige voorzorgen in kaart te brengen. Want recent WTCB-onderzoek wijst uit dat er omzichtig met bronbemalingswater dient te worden omgegaan en dat hergebruik vaak met gebruiksbeperkingen dient gepaard te gaan uit o.a. gezondheidsoverwegingen en/of de aantasting van bijv. sanitaire installaties. Bij de uitwerking van hun concept hebben opdrachtgevers meer tijd om alvast te onderzoeken op welke wijze de hoeveelheid water kan worden gereduceerd, welke mogelijkheden van nuttige toepassing op grotere schaal kunnen worden toegepast en hoe het lozen in rioleringen kan worden vermeden.

ďWij vragen de lokale besturen om in hun gemeenten, zeker wat de stedelijke kernen betreft, na te gaan hoe voor alle bouwwerken de juiste oplossingen kunnen worden uitgewerkt, zoals collectieve infiltratie-gebieden en mogelijke afspraken met potentiŽle afnemers van niet-verontreinigd bronbemalingswater enz. Vooral op kleinere percelen in stedelijke omgevingen is plaatsgebrek een hindernis die retourneren of infiltreren niet mogelijk maakt. Rond hergebruik stellen aannemers in de praktijk vast dat er vaak weinig belangstelling is voor de afname van bemalingswater. Ook hier kunnen lokale besturen de bouwbedrijven ondersteunen om een afzetmarkt te zoeken, opdat het opgepompte water nuttig en structureel wordt aangewendĒ, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.

Pilootproject: handhaving, sensibilisering en goede praktijken

Vorig jaar hebben het Vlaams Departement Omgeving, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de Beroepsvereniging Bronbemalingsbedrijven (BVBB) een pilootproject gestart met als doel de naleving van de bestaande wettelijke regels te bevorderen (Compliance Promotion of nalevingsbevordering). De basis ervan werd gelegd in een reeks voorafgaandelijke overlegrondes met architecten, studiebureaus, aannemers, bouwbedrijven, maar ook met vergunningverleners en verzekeraars om beter inzicht te krijgen in de knelpunten en nodige bijkomende tools. Het resultaat is een actieplan om infosessies en opleidingen te organiseren voor alle betrokkenen in het bouwproces, om richtlijnen verder te verduidelijken, goede voorbeelden onder de aandacht te brengen, checklists op te stellen en nieuwe tools te ontwikkelen.

ďDit pilootproject breit een verlengstuk aan de gedragscode voor erkende boorbedrijven van de Confederatie Bouw. Nu zetten zij samen met alle betrokken partners in het bouwproces nog sterker in op goede praktijken bij bemalingen, duidelijke richtlijnen conform de regelgeving en de nood aan continue opleidingen. Tegelijk zorgt dit ook voor het creŽren van een gelijk speelveld voor alle bouwbedrijven.Ē, aldus Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.

Nieuwe website grondwaterindebouw.be

Op de gloednieuwe website Grondwaterindebouw.be wil de bouwsector alle informatie over bemalingen en beschoeiingen, inspirerende projecten, toekomstige infosessies, nieuwe beleidsinitiatieven, enz. bundelen. Deze website is opgesteld als onderdeel van het nieuwe COOCK-project ďGrondwaterbeheersing bij bouwprojectenĒ, gesubsidieerd door VLAIO, waar kennisverspreiding en innovatie rond technieken voor het minimaliseren en optimaliseren van bemalingen en beschoeiingen bij bouwprojecten centraal staan. Raadpleeg de website www.grondwaterindebouw.be.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo