Geen nieuwe energievereisten zonder impactstudie

  BE   18 juni 2018 Bron: Vlaamse Confederatie Bouw
Geen nieuwe energievereisten zonder impactstudie
Vorige week heeft De Standaard bericht over de plannen van de Europese Commissie en het Europese Parlement om de doelstellingen voor hernieuwbare energie verder aan te scherpen. In een reactie uit Vlaams minister-president Geert Bourgeois zich als ‘ecorealist’ en dringt hij aan op een impactstudie vooraleer de regering engagementen aangaat. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) onderschrijft die benadering om beleidsopties enkel aan te gaan na grondige analyse en simulatie. In de bouw nemen de investeringen in hernieuwbare energietechnieken bovendien al jarenlang toe. Zo is in tien jaar tijd de installatie van PV-panelen bij nieuwbouwwoningen exponentieel toegenomen. Bij renovaties lijkt er evenwel nog heel wat onbenut potentieel te zijn.

Breukmoment voor de opgang van hernieuwbare energietechnieken was het jaar 2014. Toen werd het verplicht aandeel hernieuwbare energie immers ingevoerd om het vereiste e-peil bij nieuwbouw te behalen. Terwijl in 2006 slechts 2 % van de nieuwbouwwoningen beschikte over PV-panelen, is dit tien jaar later opgelopen tot bijna 90 %. Bij appartementen is er sprake van eenzelfde opwaartse beweging maar minder uitgesproken. Ook de installatie van zonneboilers en warmtepompen blijken steeds meer ingeburgerd. Met respectievelijke stijgingen van 2,5 naar 12,5 % voor zonneboilers en van 5 naar 22 % voor warmtepompen bij nieuwbouwwoningen.

% van de EPB-aangiften woongebouwen mét PV-panelen, per aanvraagjaar
% van de EPB-aangiften woongebouwen mét PV-panelen, per aanvraagjaar
Bron : EPB-cijferrapport Vlaams Energieagentschap (VEA)

Vooral energiewinst te boeken bij bestaande woningenbestand

Strengere eisen bij nieuwbouw vormen een nieuwe horde voor gezinnen om een comfortabele en toch betaalbare nieuwbouwwoning te verwerven. Sterker nog, bij het bestaande woningenbestand is de voornaamste energiewinst - zowel voor het milieu als voor de verbruiker - te halen. De overheid doet er dan ook goed aan haar pijlen te richten op de 2,65 miljoen woningen te renoveren of te vervangen in Vlaanderen. Intussen daalt het aantal ingrijpende renovaties jaar na jaar wat de nodige stimulansen met een brede toegankelijkheid nodig maken richting energetische renovaties.

Ook andere beleidsdomeinen vergen impactstudies

Haalbaarheidssimulaties en impactstudies zijn niet alleen essentieel op het vlak van energiebeleid. Ook andere beleidsdomeinen zoals de ruimtelijke plannen van de Vlaamse regering worden het best omgezet in concrete beleidsacties na gedegen voorbereiding op basis van wetenschappelijk onderbouwde impactstudies. Het gaat immers om het wonen, werken en leven in Vlaanderen richting 2050. Bij dergelijke engagementen kunnen we niet over één nacht ijs gaan. Tot dusver werd de prognose rond ruimtebeslag, met een doemscenario tegen 2050, verwezen naar de prullenmand, alsook de boskaart; er is sprake van een forse overschatting van de onbenutte ruimte bestemd voor wonen en werken, onduidelijkheid over schaderegelingen bij gebruiksbeperkingen; actualisering van mobiliteitscijfers leidt tot vernieuwde, andere inzichten enz.

De Vlaamse Confederatie Bouw dringt al langer aan op een gedegen aanpak waarbij onder meer in kaart wordt gebracht hoe groot de inspanning dient te zijn van de ‘goedgelegen’ steden en gemeenten die de noodzakelijke verdichtingsgolf in hun kernen in goede banen dienen te leiden. Alsook de nodige voorzieningen, infrastructuur, ruimte voor wonen maar ook voor kantoren en industrie tijdig moeten kunnen inbouwen. Om de knelpunten op het vlak van mobiliteit niet te vergeten aangezien de stroom aan goederen en mensen in de knooppuntsteden nog meer zullen toenemen.


Lees ook:

Verstuur
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Loxone
  • bouwinfo